سرخط خبرهای سازمان

بیانیه کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی درباره ابلاغ سیاست های کلان محیط زیستی نظام؛ دعوت به گفت و گوی فراگیر زیست محیطی

اختصاصی بوی باران| در پی ابلاغ سیاست‌های کلی زیست محیطی نظام توسط مقام معظم رهبری، کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تقدیر از تنظیم و ابلاغ این سند، خواستار ﺷﺮﻭﻉ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ، ﻓﻼ‌ﺳﻔﻪ، ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ، ﺍﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪﺍﻥ و کنشگران محیط زیست شد و آن را عامل ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺍﺧﻼ‌ﻕ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﯾﺴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻌﯽ کشور دانست. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

 

به نام خدا

ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﺑﻼ‌ﻍ ﺷﺪ که ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﺍﻥ ﻣﯿﺎﻥ “ﺗﻮﺳﻌﻪ” ﻭ “ﻃﺒﯿﻌﺖ” ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘه؛ ﺩﻫﻪ‌ﻫاست که ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ‌ﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﮎ شده و ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎﺯﻩ‌ﺍﯼ، ﻓﻨﯽ-ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ با غلبه‌ای بلامنازع، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ، ﺯﯼ‌ﮔﻮﻧﮕﯽ (ﺗﻨﻮﻉ ﺯﯾﺴﺘﯽ) ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻟﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳت؛ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻗﻮﺍﺭﻩ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ۸۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﺏ‌ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﯾﮏ‌ﺳﺎﻝ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺍﺯ سفره های زیرزمینی ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ؛ فقر گیاهی و دستکاری‌های ناروا ﺍﻧﺪﮎ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ را به ﺳﯿﻞ تبدیل می‌کند؛ ﺗﺎﻻ‌ﺏ‌ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ و… .

در چنین موقعیتی ﺍﺑﻼ‌ﻍ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زوال ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ معظم رهبری ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ‌ﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ، نور امیدی است برای به ارمغان آوردن آینده‌ی بهتری که:

  • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ‌ﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺯﯾﺴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ
  • ﺫﺍﺕ حفاظت ﻓﺮﺍﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ مهم‌ترین ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺗﻼ‌ﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ مشترک ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺯﻣﯿﻦ، ﻣﺎﯾﻪ‌ﯼ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﺖ‌ﻫﺎ ﺷﻮﺩ
  • ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡِ ﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺭﻩ‌ﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮ ﺣﻮﺿﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺁﺑﺮﯾﺰ، ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ، ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩﻧﺪ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ، ﻗﻮﺍﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪ
  • ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‌ﺯﺍﯾﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ
  • ارزش اقتصادی اجزای منابع طبیعی سنجیده شود و هزینه ای که آسیب هر جزء به نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل می کند محاسبه شود

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ حزبی ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ که در راستای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ، فرهنگی و ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اقدام ﺑﻪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ی ﺟﺎﻣﻊ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نموده، بر این باور ﺍﺳﺖ که تنظیم این سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عنایت ویژه‌ی رهبری نظام ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺎﺏ ﮔﻔﺘﻤانی این موضوع ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﺩﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺸوده است و بی تردید، ﺷﺮﻭﻉ ﮔﻔت و گویِ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮِ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ، ﻓﻼ‌ﺳﻔﻪ، ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺍﺧﻼ‌ﻕ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﯾﺴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ‌ﻫﺎﯼ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ را در پی ﺧﻮﺍﻫﺪ آورد.

در پایان و هم‌راستا با بندهای متعددِ سیاست‌های ابلاغی، تحقق این راهکارها را منوط به پی‌گیری دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و نظارت صاحب نظران و نهادهای جامعه‌ی مدنی می‌دانیم.

 

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

کمیسیون محیط زیست

دوم آذر یکهزار و سیصد و نود و چهار

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا