سرخط خبرهای سازمان

رییس جشنواره ادبی “مادرم زمین”: ادبیات الگوهای جدید برای توسعه خلق می کند

MadaramZamin_Wide

بوی باران| رییس جشنواره ادبی زیست محیطی “مادرم زمین” در مصاحبه با خبرنگار روزنامه اصفهان امروز تخریب محیط ﺯﯾﺴﺖ را چالش مهم عصر کنونی دانست که ﺣﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. به گفته عارف سپهری، زمین همچو مادر، نمایان گر باروری، آفرینش، پروراندن و جان بخشیدن بوده است و چالش فعلی محیط زیست ساکنان زمین، غالبا ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ و نه دگرگونی های طبیعی لذا ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻣﺮﯼ ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺳﺖ. وی افزود: ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷته باشیم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮﯼ -مثل وضعیت کنونی محیط زیست-ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻋﻼ‌ﻗﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﺍﯾﻒ ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺍﺩﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎله ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﻁ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭی ﺁﻭﺭﺩﻥ انسان ها ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺳﺖ. بنا بر نظر سپهری، ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻋﺎﻃﻔﻪ، ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ به ﺟﻨﺒﺶ ﺩﺭﺁﯾﺪ، ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ لذا ﻇﺮﺍﯾﻒ ﻭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﺩﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻭ ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻋﻮﺍﻃﻒ، ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﯼ ﻭ ﺧﻤﻮﺩﮔﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺳﺒﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. عارف سپهری در ادامه تاکید کرد: رفتار و کنش از دلیل مایه می گیرد از این رو، غنای محتوایی،کنش گری را سنجیده و کنش گران و نهادهای اجتماعی را موجه می کند. وی افزود: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻧﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻧﻮ ﻭ ﺍﺻﻼ‌ﺣﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. وی گفت: رویدادهایی همچون جشنواره ها که ﺑا هدف کمک به ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﯼ ﻧﻮ ﻭ ﺍﺻﻼ‌ﺣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ برپا می شوند در همین راستا ارزیابی می شوند. رییس جشنواره ادبی “مادرم زمین” در ادامه از استقبال خوب متقاضیان مشارکت در این جشنواره خبر داد و گفت تاکنون از استان های مختلف کشور و توسط گروه های سنی متنوع به دبیرخانه، اثر رسیده است.

گفتنی است، مهلت ارسال آثار در جشنواره ادبی زیست محیطی “مادرم زمین” تا بیست و سوم خردادماه ادامه خواهدداشت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا