سرخط خبرهای سازمان

تجربه اعتدال و آینده سیاسی اصلاح طلبان؛ یادداشتی از محمد حامد سلیمان زاده

شاید در هیچ زمانی به اندازه دوران حاضر، گفتن از اصلاح طلبی و ارزیابی جایگاه امروزین آن تا به این حد، دشوار و پیچیده نبوده است. شرایط و مختصات فکری و عملی حاکم بر این جریان در زمانه پیش رو، به حدی با پیچ و خم های فراوان گره خورده که حتی بر ارائه تصویری روشن از دورنمای سیاسی اصلاح طلبان هم سایه سنگینی افکنده است. امروز، نوشتن از موقعیت و ماهیت گفتمان اصلاح طلبی همانقدر سخت و تاریک است که تا یک دهه پیش، شناساندن مفاهیم و سخن گفتن از چهارچوب آن بدیهی، آسان و روشن می نمود. این وضعیت برزخی، به گونه ایست که کسی نمی تواند به درستی، درست را از نادرست بازشناسد و مبانی گفتمان مورد دفاع خود را از غیر آن تشخیص دهد. از سوی دیگر، همین دشواری مورد بحث در تحلیل حال و آینده اصلاح طلبان، زمانی دشوار تر شده است که پس از تجربه دولت اصلاحات و برخورد مبانی نظری پشتیبان آن در دهه هفتاد با دوران سیاسی جدید، سوالات جدید و و چالش برانگیزی متوجه این جریان است. سوالاتی جدی و مبنایی که پاسخ بسیاری از آنها تا به امروز هم مبهم مانده و بر تیرگی ها افزوده است. علاوه بر آن، محصول مواجهه اصلاح طلبان با فضای غالب فکری و سیاسی شکل یافته در دهه ۹۰ نیز تاثیر زیادی را بر جای گذاشت؛ تا جایی که این آزمون تاریخی برای اصلاح طلبان، اگر نگوییم که در همه امور اما بر بسیاری از پیش فرض های ایدئولوژیک این جریان، خط بطلان و ناکارآمدی کشید و با تزریق بینشی واقع گرایانه مبتنی بر عمل سیاسی به عرصه کنشگری فکری و سیاسی آنها، عموم رویکردهای متصلب سابق را به کنجی وانهاد. به عنوان نمونه و برخلاف گذشته، سوالات مبنایی امروز پیش روی این جریان عبارت است از این که به راستی، اصلاح طلبی چیست و اصلاح طلب کیست یا اینکه اصولا شاخص و معیار بازشناساندن تفکر اصلاح طلب از غیر اصلاح طلب، چه و چگونه است؟ مکانیسم این شناسایی چگونه صورت می گیرد؟ آیا مبانی مورد دفاع پیشین، هنوز هم به همان میزان سابق واجد ارزش و اعتبار بوده یا اینکه کارآمدی خود را از دست داده اند؟ این سوالات زمانی اهمیت دوچندان می یابند که در صحنه واقع نیز شاهد بحران بی پاسخی به این سوالات هستیم، انجا که به عنوان مثال اگر قرار است شاخص و تعریف اصلاح طلب بودن، میزان دفاع از حاکمیت قانون و تلاش برای بسط بیش از پیش گفتگو و آزادیهای سیاسی- مدنی باشد، مسلم است که افرادی چون حسن روحانی، جواد ظریف و علی مطهری هم بدون آنکه به لحاظ سبقه و سازمانی، وابستگی خاصی به جریان اصلاح طلب داشته باشند، اما به خوبی از این مهم دفاع کرده و می کنند یا لااقل اگر هواخواه علنی پی گیری مطالباتی از این دست نیستند اما در عمل نیز ضدیتی با این مقولات ندارند. آیا می توان گفت که اینان اصلاح طلب اند یا که خیر؟ آیا تعریفی از اصلاح طلبی وجود داشته و دارد که دایره آن، قابل تعمیم بر مصادیق پیشینی و پسینی باشد و نقضی در مدعای آن یافت نشود؟ تمامی این موارد و ده ها سوالات مبنایی و وجود شناختی دیگر همه و همه، ضمن آنکه بنیان شاخصه های سابق این تفکر را به تزلزلی جدی فراخوانده است، برآمده از دوران سیاسی و فکری جدید است که نه تنها در صحنه تحلیل گفتمانی و مبانی نظری جریانهای فکری و سیاسی داخل کشور ایجاد حفره کرده بلکه می توان گفت که قرار هیچ تفکر و رویکردی را بر مدار پیشین خود باقی نگذاشته است. حقیقت این است که امروزه، دوگانه های مرسوم و خط کشی شده ای چون اصولگرایی و اصلاح طلبی، با چالشی اساسی در بازتعریف و بازخوانی مجدد مولفه های از پیش ساخته خود روبه رو شده اند. جدای از ابعاد سیاسی، مشاهده همین داستان در بعد فکری اصلاح طلبی هم نمود دو چندان دارد؛ آنجا که توجه به واقعیت و کوشش های متمرکز بر حوزه عمل، عرصه را بر راهبردهای تئوری محور حل مساله، تنگ کرده است. در همین راستاست که امروزه می بینیم، بسیاری از کارگزاران طیف اصلاح طلب و چهره های فکری آنها در مقایسه با یک یا دو دهه پیش، علاج حل معضل حاکمیت قانون، احیای اصول معطل مانده قانون اساسی، رفع موانع آزادیهای سیاسی و مدنی و هم چنین برآوردن دیگر مطالبات این جریان را نه تنها لزوما در مسیر باورمندی به نتیجه تئوری پردازی فیلسوفان سیاسی و توجه به دستاوردهای روشنفکران دینی جستجو نمی کنند بلکه به عکس، تجربه تاریخی پیمودن این راه و مشاهده انسدادهای بعدی آن، ضمن ترجیح کنش بر ایدئولوژی، اتخاذ رویکردهای عمل محور را در رسیدن به مطلوبیت های خود، موثرتر یافته اند. شاید به همین اعتبار است که در دوران کنونی، طنین این استراتژی به خوبی احساس می شود که می توان هواخواه حاکمیت قانون بود و آزادی را ارج نهاد بدون آنکه از مسیر کاربست مجموعه بایدهای انتزاعی و دور از دسترس گذشت یا آنکه قدم در راه ایجاد اصلاحات و گشایش های اقتصادی گذاشت بی آنکه احتیاج چندانی به لزوم تعریف خود در چهارچوب ذهنیت های دست و پاگیر یا آموزه های فراگیر اقتصادی داشته باشیم.
این مسائل و تاثیر ده ها الگوی واقعی دیگر همگی، گویا که صحنه فکری و سیاسی را به سمت و سوی دیگری چرخانده است. صحنه ای که در آن، نظریه ها و تئوریهای پشتیبان جریان اصلاح طلبی، تا مرز حوزه تخصصی روشنفکری و نه داخل در عرصه کنشگری دولت ها عقب رفته و نیاز دوچندانی به شکستن کلیشه های بی کارکرد و بالطبع، بازتعریف و بازخوانی انتقادی مبانی عقیدتی و عملکردی اصلاح طلبان در آن، به شدت احساس می شود. با مرور تمامی این رویدادها و رویارویی با صحنه سیال و رو به تغییر کنونی، اکنون جای طرح این سوال مهم است که نسبت ما اصلاح طلبان با این زمینه چگونه تعریف می شود؟ به بیان دیگر، با تجربه اعتدال، آینده سیاسی اصلاح طلبان در چه جایگاهی قرار خواهد داشت و نسبتا، کارآمدی و نتیجه بخشی بهتر جریان اصلاح طلب در گرو اتخاذ چه نوع روحیه و مولفه هایی خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوالات و تعیین موقعیت بهتر، مناسب است که دست کم، دو دسته رویکرد کلی را در اردوگاه اصلاح طلبان از یکدیگر بازشناسیم و در معرفی نسبی باورهای هریک بکوشیم. دو دسته تفکری که اگرچه در زمانه دولت سید محمد خاتمی هم به نحو رشد نایافته ای وجود داشت و با نگاهی انتقادی به مدل سیاسی و فکری دولت اصلاحات به فعالیت می پرداخت اما اینک و پس از تنفس اصلاح طلبان در هوای اعتدال، چهره پررنگ تری به خود گرفته است و صحبت درباب آن، ملموس تر به نظر می رسد. ناگفته نماند که نام گذاری بر روی این دسته های فکری و سیاسی، البته که مطلق نبوده و در این میان، به راحتی می توان به مصادیقی خارج از این نامگذاری ها اشاره کرد یا که حتی برخی همپوشانی ها را گوشزد نمود اما برای بیان بهتر روح حاکم بر سازمان اندیشه و رویکرد اصلاح طلبی در زمانه حاضر و تحلیل های بعدی مبتنی بر آن، اشاره به این تقسیم بندی های فکری و عملی، اجتناب ناپذیر است:

۱- جریان روشنفکر آزادی خواه

آنچه از دقت در مجموعه باورهای این طیف از اصلاح طلبان برداشت می شود، پافشاری بر مطالباتی آرمان گرایانه و روشنفکرانه در حوزه عقلانیت و سیاست است که به لحاظ تاریخی، فرآورده های فکری و سیاسی دوران روشنگری در غرب، موید آن بوده و محوریت اساسی در آن، با عقلانیت خودبنیاد است. بسط آزادی های سیاسی- مدنی و رفع موانع در عرصه سیاست جهت تقویت باورهای فرهنگی و رشد جامعه مدنی، آزادی مطبوعات، احزاب و تشکل های صنفی و سندیکاها، برابری های جنسیتی، تکثرگرایی در حوزه سیاسی و مذهبی، پاسخگو کردن قدرت و نقد اتوریته دینی، نسبت سنجی میان دولت و دین، حرمت نهادن به حقوق بشر، تلاش برای حاکمیت قانون و نقد استبداد، از جمله خلاصه عقاید مورد دفاع این طیف از اصلاح طلبان بوده و هست. مختصر نگاهی به بافت فکری حاکم بر دولت اصلاحات و فضای غالب فکری دهه هفتاد، به خوبی گویای آن است که بنیان برساخته این جریان که بیش از هرچیز، برخاسته از فضای بسته سیاسی دولت های قبل و صدالبته تئوری پردازی محافل روشنفکران دینی بود همه و همه، عرصه را برای شکل گیری این طیف فکری مهیا کرد و تاثیرات بعدی خود را در شکل گیری دولت منتخب و مجلس مطلوب خود، برجای گذاشت. خاتمی درست از همین زاویه به سیاست و زمین بازی می نگریست. زاویه ای که آنقدر گسترده و ایده آل بود که هاضمه و آبشخور فکریش در تاریخ تفکر سیاست و فلسفه، از ولایت افلاطونی گرفته تا ابطال پذیری پوپر را در خود جای می داد و معتقد هم بود که توسعه سیاسی مدنظرش با همین قانون اساسی، از چنان ظرفیتی برخوردار است که با احیای فصل سوم آن در پناه حفظ نظام و چارچوب آن، مسیر تحقق این مطلوبیت های به حق قانونی، هموار خواهد شد. این جریان فکری، حقیقتا که تاثیرات مهم خود را نشان داد اما هیچ وقت آنطور که باید نقد نشد و تا به امروز هم نقد جدی نشده است. اگر قرار است که در آینده، تداوم و بقایی برای گفتمان اصلاح طلبی متصور باشد، بدون شک در گرو نقد همه جانبه و بی تعصب این مبانی پیش گفته شده و سنجش آن با بضاعت واقعی میدان سیاست و قانونی ما ممکن خواهد بود. بقایای فکری این جریان، عموما همان افراد و کنشگرانی هستند که آمیزش اصلاحات و اعتدال و انتخاب حسن روحانی برای اصلاح طلبان را به معنای تهی شدن اصلاحات از هویت اصیل خود قلمداد نموده و بدون آنکه به مبانی اعتقادی خود رویکردی تاریخی و نقادانه داشته باشند، اصلاح طلبی را واجد عناصری مشخص، لایتغیر، ذات گرایانه، تعریف شده و پیشینی می دانند که با تغییر تاکتیک به اقتضای شرایط متغیر، از روح و اصالت اصلی خود فاصله می گیرد. اگرچه پیش فرضهای آنان در عصر فعلی، کمی تعدیل شده تر به نظر می رسد اما این تعدیل شدگی آنطور که استنباط می شود، بیش از آنکه محصول اجتهادی عمیق در اصول فکری آنان بوده باشد، برخاسته از تاکتیکی سیاسی و زودگذر در جهت حمایت از دولت حسن روحانی بوده است.
مساله ای که شاید در آینده ای نزدیک یا دور و با ورود مجددشان به صحنه قدرت، نمود عینی تری به خود بگیرد اما چیزی که مسلم است اینکه این منش فکری و عملکردی، بدون پالایش آن با ذهنیتی واقع پذیر به دلایلی که خواهد آمد، به جایی نخواهد رسید.

۲- جریان توسعه گرای سیاست محور
برای این طیف فکری، دال مرکزی توسعه اقتصادی و سیاست به معنای اشراف بر ظرافت های عمل سیاسی، در اولویت است. اخلاق محافظه کاری این طیف، گرچه پرداختن به مسائل کلان توسعه و ورزیدن با سنگ سخت سیاست را اقتضا می کند اما آنها را به طور کلی، از توجه به مسائل و مطالبات آزادی خواهانه و کنش های روشنفکرانه دور نمی دارد بلکه این مهم در نظرگاهشان، اعتباری ثانوی و تاخیری خواهد داشت. جنس محافظه کاری این طیف از اصلاح طلبان، کمی سنتی است اما به محافظه کاری مدرن هم تنه می زند و برخلاف جریان نخست، بیش از آنکه ایدئولوژی زا باشد، ایدئولوژی زداست و چون برایش سیاست و سیالیت آن مبنای کنشگری قرار دارد، دست بیعت مدام به هیچ ایدئولوژی هرچند مدرنی نخواهد داد. از همین رو شاید بتوان گفت که در اخلاق سیاسی، فایده محور و نتیجه گرا هستند و باز برخلاف جریان روشنفکری آزادی خواه که مسیر بهبود خواهی را از نقطه ذهنیت و اندیشه، به سمت عینیت و واقعیت می آغازد، اینان از امر عینی به ساخت ذهنی می رسند و واقعیت عملی، بنای حقیقت نظریشان را پی می ریزد. با مذهب و ارتباط دین و دولت، ارتباطی پر تنش و مبتنی بر نقد عقلانی ندارند اما از آن سو ضمن هواخواهی از دولتی مدنی، با سنت گرایان ظاهری و متحجران فکری نیز بر سر مهر نیستند و فقه سیاسی آنها، بدون خرج کردن از نظریات شاذ و پر سر و صدا، پویایی و بی تنشی را پیشه می کند. مدل و مشی سیاسی اکبرهاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سید حسن خمینی و دیگر روحانیون و کنشگران مشابه این مشی که از قضا زاینده اصلاح نیز هست، اغلب منطبق بر این گونه تفکر و رویکرد است. اینان به آن معنا روشنفکر آزادی خواه نیستند که کاربرد عقل را تا مرز ورود به عرصه عمومی و دولت بالا ببرند اما بدون شک، نوع کنشگری آنها نسبتی ضد اصلاح طلبانه نیز ندارد و در یک فرآیند تدریجی تر یا فرسایشی تر با اتکا بر سیاست، به مطلوبیت ها می رسند.
اکنون می توان گفت که صحنه واقعی روز سیاست ایران و تبارشناسی راه پر فراز و نشیب جریانات سیاسی برای اصلاح طلبان، با داشتن این مولفه ها و مشخصات عموما فراگیر، به این نقطه رسیده است. نقطه ای که در عین تفاوت های قابل توجه اما، حول محورهای مشترکی به وحدت می رسند و اصلی ترین مرز مشترک آنان این است که با افراط خویی و ترش رویی دینی و سیاسی، نسبتی ندارند و در مقوله استبداد زدایی و رفتن به سمت حکمرانی خوب، اتفاق نظر دارند. بدون آنکه ارزش داوری کرده و از میان این دو جریان کلی، قصد انتخاب میان راه خوب یا خوب تر داشته باشیم، به سوالات مطرح شده ابتدایی و میانی این متن بازگشته و درجهت نگاهی بهتر به کیفیت و کارکرد این دو جریان، ذکر چند نکته ضروری در این خصوص، لازم و ضروری است:

۱- شک نیست که بهبودخواهی مدنی، سیاسی، فکری، فرهنگی و به طور کلی رسیدن به مطلوبیت های نظری، همواره با سلسله ای از محدودیت های عملی مواجه بوده است. حتی اگر قائل به نقش موثر محدودیت های عملی در رسیدن به مطلوبیت های نظری هم نباشیم اما هیچ عقل سلیمی نمی تواند انجام اصلاحات را بدون نیازمندی به یکسری ابزارها و بسترهای لازم تصور کند.
از همین رو، هرگونه تحول خواهی و حرکت در مسیر بهبود خواهی لزوما، متکی به زمینه ای است که بتواند حداقل های تحول خواهی را ممکن سازد؛ درست مثل نقش سرزمین برای تشکیل حکومت که جزو جدایی ناپذیر و ذاتی آن محسوب می شود. از همین رو، به کرات دیده ایم که اعتقاد به قانون و فراخوانی به پیروی از آن و اعتماد به بستر قانون در انجام اقدامات مصلحانه، همواره از مهم ترین تکیه گاه اصلاح طلبان بوده و بر آن انگشت تاکید نهاده اند؛ لذا به نظر می رسد که ما اصلاح طلبان، ابزار و بستری جز این قانون اساسی و مفاد آن نداریم و هرگونه اقدامی خارج از آن برای نیل به مطلوبیت ها، دست کم برای خود ما نقض غرض خواهد بود. مگر اینکه به طور حتم، قائل به اعتقاد و کارآیی چنین راه حلی نباشیم که در این صورت، کل داستان متفاوت خواهد بود.

۲- واقعیت این است که با دقت و مطالعه همین قانون اساسی به عنوان بستر مورد اتکای جریان صلاح طلب، اگرچه که در مقام نظر با نظام و ساختاری به شکل جمهوری و محتوای اسلامی مواجه هستیم اما در عمل، به سیکل بسته ای از قدرت سیاسی بر می خوریم که حقیقتا، سایر امور و اصول دیگر از آن سیکل بسته قدرت، منشعب شده و از آن تاثیر می پذیرند. نمود بیرونی این چرخه بسته که خود را به مثابه ی مانعی جدی بر سر راه تحولات تعریف می کند، بارها و بارها مشاهده شده است.
اگر به خوبی دقت کنیم، می بینیم که حتی اساس مساله انتخابات هم در قانون اساسی ما که به عنوان یکی از ابزارهای تامین حاکمیت مردم بر سرنوشت خود متجلی شده، از گزند آن سیکل بسته و تاثیر گذار مصون نیست و آنقدر شاخ و برگش زدوده می شود که جز تنی رنجور از آن، محصولی نمی ماند. وقتی یک مساله قانونی مثل انتخابات با این حد از اعمال اتوریته همان سیکل بسته قدرت مواجه است، بدیهی است که تحقق مطالباتی چون بهبود وضعیت حقوق بشر، برچیده شدن فضای امنیتی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی، به محض طرح و شکل گیری نطفه ابتدایی خود عقیم می مانند و ره به هیچ کجا نمی برد؛ از این بالاتر، حتی مسیر جریان توسعه گرای سیاست محور نیز امروز، با محدودیت های مضاعف رو به رو است چه رسد به مطالبات جریان روشنفکر آزادی خواه که به طور حتم، با موانع بیشتر و بیشتر روبه رو بوده است. وقتی، جریان معتدل تر هم در بطن این بافت حقوقی تحمل نمی شود و دولتی به ریاست حسن روحانی، با همان فشارها و محدودیت های دولت اصلاحات دست و پنجه نرم می کند، این خود نشانگر یک امر واقعی است که از عمق تلخ ساختار حقوقی و سیاسی کلی حاکم بر کشور ما حکایت می کند. ما امروز به روشنگری هرچه بیشتر در این باب نیازمندیم تا ضمن تطابق انتظارات بدنه حامی با واقعیات و تنظیم آنها با ابزارهای موجود واقعی، مدل کارآمدتر و معطوف به نتیجه تری را برگزنیم چرا که هدف نهایی، نه پیشبرد اصلاح طلبی به هر قیمت که بقای موجودیت این جریان در صحنه سیاسی و فکری خواهد بود. دانستن واقعیت ها، پرهیز از پی گیری سیاست های خام در مقابل این سیکل بسته، بازخوانی انتقادی مبانی ناکارآمد و شناسایی بیش از پیش امر واقعی و زمینی، ضمن آنکه ما را با بضاعت های موجود و تجربه تاریخی ناکام گذشته در رسیدن به مطلوبیت ها آشنا می کند، گستره خواسته ها و مطالبات ما را لاغرتر و دست یافتنی تر نموده و پرداختن به مطالبات بزرگ تر را یا وا می نهد یا آنکه آنان را در مسیر خاص خود قرار می دهد.

۳- حقیقت این است که برآورده سازی بسیاری از مطالبات جریان روشنفکر آزادی خواه، در ظرف قانون اساسی کنونی و اتوریته حاکم بر اصول آن نمی گنجد یا آنکه اصولا، کسی متولی تحقق آن نبوده و نیست. برخی موارد همچون مراعات مساله حقوق بشر و باور به پذیرش تکثر در امور دینی، حتی در سطح پی گیری رهبران و کنشگران این جریان نیز جایی نداشته و صرفا در میان خواص دنبال می شود. لذا بسیار مهم است که امروزه، به سمت یک تفکیک مهم در حیطه اندیشه و عمل حرکت کنیم. تفکیکی که در ساحت اندیشه، مساله را از شبه مساله بازشناسد و در حوزه عمل نیز ارتباط بیشتری با حوزه اجتماعی برقرار کرده و اصلاح طلبی جامعه محور را در دستور کار داشته باشد. روشی که در کنار مطلوبیت های نظری و مطالبات روشنفکرانه خود، مسائل واقعی موجود در سطح اجتماعی را هم دنبال کرده و خوراک مورد استفاده پوپولیست ها را خنثی نماید. یکی از دلایلی که می بینیم گفتمان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان پس از دولت محمد خاتمی به محمود احمدی نژاد و پیدایش این تیپ تفکرات برخورد می کنند، دقیقا به همین خاطر است که میزان اهتمام هسته اصلی جریان اصلاح طلب در حیطه اندیشه، به دلخوش بودن در سلسله ای از مفاهیم انتزاعی و بی نتیجه، خلاصه شده و در عرصه عمل نیز، به امر اجتماعی و ملموس توجه آنچنانی نداشته است. اینجاست که جریان روشنفکر آزادی خواه، مورد سوال قرار می گیرد؛ سوالهایی که پاسخ به آنها برای این جریان، با نگاهی بی تعصب در پالایش مجموعه باورها، تنقیح مبانی نظری و پیوند دادن نظریات اصلاح شده با امر اجتماعی واقعی مربوط است. با ذکر این موارد، روشن است که تحقق خواسته های جریان روشنفکر آزادی خواه ، با عنایت به بن بست های موجود در قانون اساسی برای دولت ها و نهادهای منتخب مردم، مسیری بسیار کندتر یا حتی معاند با رویه کلی سیکل بسته قدرت در پیش می گیرد و پی گیری مجدد آن ها تا مدتها، نیازمند آماده سازی بافت زیرین و طبقه اجتماعی آن است که آنهم باز از مسیر تنقیح مبانی نظری این جریان در پیوند با امر واقعی اجتماعی، میسر می شود. این توجه به واقعیت ها نه به معنای تسلیم همه جانبه در برابر هسته سخت قدرت، که به معنی کمک کردن به احیای این جریان اصیل در برابر هرگونه بی توجهی به این فاکتورهای حیات بخش است. تا زمانی که این مبانی، تنقیح نشده و بدنه سازماندهی حامی این جریان نتوانند رویارویی مطلوبی با مطالبات واقعی و مقولات اجتماعی داشته باشند و به نوعی توازن میان ذهن و عین برسند و در یک کلام، خودشان را سازماندهی مجدد کنند، استراتژی تقویت و حمایت از جریان دوم ( توسعه گرای سیاست محور) و تقویت این نیروهای میانه از سوی جریان نخست و مجموعه اصلاح طلبان، روشی ناگزیر تر و اجتناب ناپذیر خواهد بود. استراتژی که اگرچه اکنون و به نحوی ناقص در حال پیاده سازی است، باید که به خوبی مدیریت شود و در برابر بهانه گیری ها، صبوری بیشتری به خرج دهد.

*روزنامه نگار و فعال دانشجویی اصلاح طلب

آنچه در یادداشت ها و مقالات وارده و منتشر شده در بوی باران می آید موضع و نظر بوی باران و سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی نیست؛ مواضع سازمان عدالت و آزادی در قالب بیانیه های رسمی و با امضای یکی از ارکان اصلی حزب منتشر می شوند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا