سرخط خبرهای سازمان

مروری بر دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تذکرهای ۲۰ ماه حضور مهدی مقدری در شورای شهر اصفهان

مشق شهر

مروری بر دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تذکرهای ۲۰ ماه حضور مهدی مقدری در شورای شهر اصفهان

از یکم شهریور ۱۳۹۶ که مهدی مقدری، عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان به همراه ۱۲ تنِ دیگر از منتخبان این شورا سوگند یاد کرد تا فروردین ۱۳۹۸ که به دستور قضایی بازپرس شعبه ۱۱ دادگستری اصفهان قرار نظارت قضایی برای وی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شد و به مدت شش ماه از حضور در جلسات شورا محروم گشت، مهدی مقدری در نطق‌ها و تذکرهای صحن علنی شورای شهر اصفهان و نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها، دغدغه‌ها و دیدگاه‌هایش را با صراحت بیان کرد و بسیاری از تحلیل‌گران و کنشگران سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخورد امنیتی و قضایی با ایشان را به دلیل همین مواضع اصلاح‌طلبانه می‌دانند.

اینک با قطعی شدن حکم محرومیت مهدی مقدری از حضور در شورای شهر اصفهان، در گزارشی به بررسی اجمالی مهم‌ترینِ نطق‌ها و تذکرهای صحن علنی شورای شهر اصفهان که توسط مقدری در بیست ماه از زمان حضورش در شورای شهر اصفهان انجام شد خواهیم پرداخت.

سال نخست حضور در شورا |۱۲ شهریور ۹۶ | صحن علنی شورا

تذکر و پیشنهاد مقدری به رییس شورای شهر:

“نظر به اینکه دانستن حق شهروندان است و “شفافیت” و “شورا و شهرداری شیشه‌ای” یکی از برنامه‌ها و وعده‌های اصلاح‌طلبان به شهروندان بوده است، درخواست دارم رئیس محترم شورای شهر زمینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افراری پخش زنده جلسات و مشروح مذاکرات شورا را فراهم آورند”.

 

 سال نخست حضور در شورا | ۱۲ شهریور ۹۶ | صحن علنی شورا

درخواست مقدری از شهردار اصفهان:

همگان استحضار دارند که “جانشین پروری” و “به کار گیری جوانان توانمند و زنان شایسته” در مدیریت‌های شهرداری یکی از مهمترین وعده‌ها و برنامه‌های نمایندگان شورای شهر و شهردار منتخب بوده است. هم اکنون که شهردار اصفهان در حال آماده شدن برای استقرار در منصب شهرداری و مشغول رایزنی و مذاکره برای تعیین و انتخاب معاونان و مدیران و همکاران جدیدشان هستند، از ایشان می‌خواهم که این مهم را وجهه همت خویش قرار داده و با اعتماد و جدیت، زمینه بهره‌گیری از توان مدیریتی جوانان و زنان را در معاونت‌ها و مدیریت‌های شهرداری اصفهان فراهم آورند و در این زمینه تعلل و تاخیر روا ندارند.

سال نخست حضور در شورا |۱۹ شهریور ۹۶ | صحن علنی شورا

نطق مقدری در بیان انتظارات ایرانیان از شهر دلخواه‌شان: شهر دلخواه ایرانیان میراث را ارج نهاده و پذیرای تجدد است.

شــهر دلخــواه مــا، همــه فرهنگ‌هــا، مذهب‌هــا و ســنت‌ها را گرامــی مــی‌دارد، بــه مــردم هویــت فــردی و اجتماعــی بخشــیده و بــا یــادآوری خاطــرات جمعــی شــهر، بــا آن‌هــا از بازی‌هــای کهــن ایرانــی و قومیت‌هــا می‌گویــد. شــهر دلخــواه مــا، در عیــن افزایــش حــس تعلــق، بــه ایــن تنــوع و تکثــر احتــرام می‌گــذارد.

در شــهر دلخــواه مــا، در عیــن نظــارت، مراقبــت و هدایــت زندگــی مــدرن، جایــگاه میــراث فرهنگــیِ ســرزمینی به خوبــی شــناخته  شــده اســت و بــا تأکیــد بــر حفاظــت و توســعه توأمــان مدیریــت می‌شــود. ایــن شــهر درحالی کــه بــا زیرســاخت های جدیــد و هوشــمند تجهیــز شــده، علاقه‌منــد بــه حفــظ معمــاری و شهرســازی ســنتی و بومــی به منزلــه میراثــی بــرای آینــدگان اســت.

شــهر دلخــواه مــا، بــه ســبب تفاوت‌هایــش جایگاهــی ویــژه در گردشــگری جهانــی دارد. ایــن شــهر پــرآوازه، بــه میهمانــان از سراســر جهــان خوش آمــد می‌گویــد و از آنــان اســتقبال می‌کنــد.

سال نخست حضور در شورا | ۱۹ شهریور ۹۶ | صحن علنی شورا

نطق مقدری در بیان انتظارات ایرانیان از شهر دلخواه‌شان: شهر دلخواه ایرانیان امن و ایمن، دارای شبکه ارتباطی پیوسته و دسترس‌پذیر است و کاربری‌های مختلط سازگار را ترویج می کند.

شــهر دلخــواه مــا، شــهری پیاده مــدار و دوســتدار دوچرخــه اســت. همــه ســاکنان آن به ویــژه زنــان و کــودکان بــه فضاهــای عمومــی دسترســی دارنــد. ایــن شــهر دارای پیاده‌روهــا و پیاده‌راه‌هــای ســبز، دســترس‌پذیر و متصــل اســت.

شــهر دلخــواه مــا، دوســتدار ســالمندان و افــراد کم‌تــوان اســت. در ایــن شــهر افــراد دارای معلولیــت بــه اســتقلال فــردی رســیده‌اند. ایــن شــهر بــرای پیــاده‌روی همــگان به ویــژه افــراد دارای آســیب ‌بینایــی، شــنوایی، جســمانی و نیــز کــودکان و ســالمندان به خوبــی طراحــی شــده و امــن و بــدون مانــع اســت.

شــهر دلخــواه مــا، بــه رعایت حقــوق مــردم در طرح‌های شــهری اهمیــت می‌دهــد. ایــن شــهر از کاربری‌هــای عمومــی زمیــن محافظــت می‌کنــد و توجــه ویــژه‌ای بــه فعالیت‌هــای تفریحــی و ورزشــی نشــان می‌دهــد. در شــهر دلخــواه مــا، وســایل نقلیــه شــخصی فضاهــای عمومــی را بــه خــود اختصــاص نمی‌دهنــد. در ایــن شــهر «حــق بــه شــهر» بــه رســمیت شــناخته می شــود.

در شــهر دلخــواه مــا، اســتفاده از وســیله نقلیــه شــخصی ارزش تلقــی نمی‌شــود. همــه افــراد، حتــی مدیــران و مقام‌های دولتی مشــتاق به اســتفاده از وسایل حمل‌ونقل راحــت هســتند. در ایــن شــهر گزینه‌هــای ِهمگانــی مختلــف حمل‌ونقــل ماننــد پیــاده‌روی، دوچرخــه و حمل‌ونقــل عمومــی و خصوصــی بــرای مــردم وجــود دارد.

در شــهر دلخــواه مــا، وجــود «نظــم» ویژگــی اصلــی آمدوشــدهای شــهری اســت. هیــچ تداخلــی بیــن حرکــت پیاده‌ها، کالسکه کودکان، دوچرخه، ویلچر، موتورسیکلت و اتوبــوس وجــود نــدارد. در شــهر دلخــواه مــا، عبــور پیاده‌هــا از خیابــان بــر ســواره مقــدم اســت و اتومبیل‌هــا و موتورســیکلت‌ها بــازی کــودکان را بــر هــم نمی‌زننــد.

شــهر دلخــواه مــا، در برابــر خطــرات مقــاوم اســت. ایمنــی شــهروندان پیش نیــازی بــرای هــر نــوع اقــدام توســعه شــهری در ایــن شــهر اســت.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۹ شهریور ۹۶ | صحن علنی شورا

نطق مقدری در بیان انتظارات ایرانیان از شهر دلخواه‌شان: شهر دلخواه ایرانیان دارای پیوندی کارا با روستا است و تعادل منطقه‌ای را حفظ می‌کند.

شــهر دلخــواه مــا، بــر روســتا برتــری نــدارد و در آن شــهری و روســتایی واجــد ارزشــی یکســان‌اند. ایــن شــهر، جایگزیــن روســتا نمی‌شــود و به طــور طبیعــی بــه پیرامــون خــود متصــل اســت. ایــن شــهر بیــن مرکــز و پیرامــون تعــادل برقــرار می‌کنــد و روســتاها را منــزوی و خالــی از ســکنه نمی‌ســازد.

در شــهر دلخــواه مــا، منابــع و فرصت‌هــا به صــورت عادلانــه توزیــع شــده‌اند. هیــچ فــردی بــرای دســتیابی بــه موقعیــت بهتــر ناگزیر به مهاجرت نیســت. در شــهر دلخواه ما، مهاجرت یک اختیار است، اجبار نیست.

در شهر دلخواه ما، منابع طبیعی مناطق دیگر (آب، جنگل‌هــا و منابــع معدنــی و…) بلعیــده نمی‌شــوند.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۹ شهریور ۹۶ | صحن علنی شورا

نطق مقدری در بیان انتظارات ایرانیان از شهر دلخواه‌شان: شهر دلخواه ایرانیان اقتصادی پایدار، عادلانه و جذاب با رشدی فراگیر دارد.

در شــهر دلخــواه مــا، هیــچ فــردی فقیــر، گرســنه و بیــکار نیســت. ایــن شــهر بــا تبعیض‌هــای گوناگــون مبــارزه می‌کنــد و بــرای همــه مــردم اعــم از بومیــان و پناهنــدگان فرصت‌هــای شــغلی آبرومنــد و یکســان فراهــم می‌کنــد.

در شــهر دلخــواه مــا، همــه ســاکنان از رفــاه برخوردارنــد. ایــن شــهر عــاری از نابرابری‌هــای حــاد اجتماعــی اســت. بــه دلیــل قیمــت منطقــی و متعــادل زمیــن و مســکن، هزینه‌هــای زندگــی در ایــن شــهر بــا درآمــد شــهروندان متناســب اســت.

شــهر دلخــواه مــا، ترویج کننــده اقتصــاد فعــال اســت و کســب‌وکارهای خــرد محلــی، ســرمایه‌گذاری و کارآفرینــی را تشــویق می‌کنــد. درآمــد حاصــل از گردشــگری از اهمیــت زیــادی در اقتصــاد شــهر دلخــواه مــا برخــوردار اســت.

در شــهر دلخــواه مــا، همــه مناطــق دارای فرصت‌هــای برابــر بــرای رســیدن بــه توســعه هســتند. ایــن شــهر کمتریــن تأثیــرات منفــی ناشــی از توســعه صنعتــی، حمل‌ونقــل و شهرنشــینی را تحمــل می‌کنــد.

شــکوفایی آینــده مــا، در دســتان جوانــان اســت. شــهر دلخــواه مــا، از نیــروی کار و کارآفرینان جوان خــود در راســتای توســعه اقتصــادی بهــره می‌بــرد.

شــهر دلخــواه مــا، از توانمندی‌هــای اقتصــادی زنــان، محــروم نیســت. ایــن شــهر بــا گســتراندن فرصت‌هــای شــغلی بــرای زنــان، اقتصــاد را رونــق می‌دهــد.

شــهر دلخــواه مــا، دست‌فروشــان شــهری و دیگــر مشــاغل غیررســمی ماننــد جمــع‌آوری زبالــه و ضایعــات، مشــاغل خانگــی و کارگاه‌هــای تولیــدی خــرد را بــه رســمیت می‌شناســد و آنــان را به نحــوی عادلانــه ســازمان‌دهی می‌کنــد کــه در عیــن افزایــش ســرزندگی فضاهــای شــهری بــه شــهروندان ســود می‌رســاند و باعــث توســعه اقتصــادی شــهر می‌شــوند.

 

سال نخست حضور در شورا |۱۹ شهریور ۹۶ | صحن علنی شورا

نطق مقدری در بیان انتظارات ایرانیان از شهر دلخواه‌شان: شهر دلخواه ایرانیان، سبز، دوستدار انرژی پاک و مناسب برای زندگی تمام موجودات است.

شــهر دلخــواه مــا، شــاداب و سرســبز و مملــو از درختــان ســایه‌دار و انبــوه اســت. ایــن شــهر پوشــیده از باغ‌هــا و پشــت بام‌های ســبز اســت کــه حــس طبیعــت را در فضایــی دوســتانه القــا می‌کنــد. در شــهر دلخــواه مــا، ســاختمان‌ها ســبز هســتند و بــا محیــط پیرامــون خــود هماهنگــی دارنــد.

شــهر دلخــواه مــا، تمیــز و ســالم اســت. در ایــن شــهر مــردم آســوده نفــس می‌کشــند و رژیــم غذایــی ســالم، قربانــی ســرعت زندگــی شــهری نمی‌شــود. ایــن شــهر عــاری از هرگونــه آلودگــی هــوا و گردوغبــار اســت. شــهر دلخــواه مــا، ســلامت روانــی و جســمانی و امنیــت غذایــی را بــرای همــگان فراهــم می‌کنــد.

در شــهر دلخــواه مــا، بــوی بــد زبالــه و فاضــاب بــه مشــام نمی رســد. شــهروندان ما در تولیــد زباله‌هــای غیرقابــل بازیافــت بــا کمتریــن میــزان پیش گام‌انــد؛ شــهروندان زباله‌هــای تــر و خشــک را جــدا کــرده و بــه جــای کیســه‌های پلاســتیکی از کیســه‌های پارچــه‌ای اســتفاده می‌کننــد.

شــهر دلخــواه مــا، در اســتفاده از انرژی‌هــای پــاک و تجدیدپذیــر پیشــتاز اســت و از منابــع طبیعــی بــه شــکلی بهینــه اســتفاده می‌کنــد.

در شــهر دلخــواه مــا، مــردم، حق نســل‌های آینده را در برخــورداری از منابــع طبیعــی بــه رســمیت می‌شناســند و آن را قربانــی منافــع اقتصــادی گروه‌هــای خــاص جامعــه نمی‌کننــد. در ایــن شــهر پشــت بام‌ها و دیوارهــا تــا حــد امــکان مجهــز بــه ســلول‌ها، آبگرمکن‌هــای خورشــیدی و توربین‌هــای بــادی هســتند.

در شــهر دلخــواه مــا، آب دارای احتــرام و جایــگاه ویژه‌ای اســت. ایــن شــهر منابــع آبــی مثــل آب بــاران را بازیابــی می‌کنــد و دارای مدیریــت یکپارچــه در نگهــداری و تخصیــص منابــع آب منطقــه‌ای اســت.

شــهر دلخــواه مــا، از همــه گونه‌هــای زیســتی، محافظــت می‌کنــد. در شــهر دلخــواه مــا شهرنشــینان بــه زندگــی گیاهــان و آزادی حیوانــات احتــرام می‌گذارنــد. در شــهر دلخــواه مــا، باغ وحــش زندانــی بــرای ملاقــات انســان‌ها و حیوانــات نیســت.

 

سال نخست حضور در شورا |۱۹ شهریور ۹۶ | صحن علنی شورا

نطق مقدری در بیان انتظارات ایرانیان از شهر دلخواه‌شان: شهر دلخواه ایرانیان با شهروندان سخن می‌گوید و صدای آنان را می‌شنود.

شــهر دلخــواه مــا، دغدغــه، مســئولیت‌پذیری و اشــتیاق شــهروندان را بــرای بهبــود شهرشــان درک می‌کنــد. ایــن شــهر بــه همــان انــدازه کــه از دانــش متخصصیــن بهــره می‌گیــرد، از نظرهــا و خواســته‌های مــردم نیــز اســتقبال می‌کنــد. درحالی کــه شــهروندان در تصمیم‌ســازی مشــارکت می‌کننــد، مدیــران پاســخگو و شــفاف هســتند.

قوانیــن و مقــررات، زبــان ســخنگوی شــهر دلخــواه مــا هســتند. ایــن قوانین و مقــررات، منطقی، قابل پذیرش اجتماعــی و ســازگار بــا فرهنــگ بومــی هســتند.

در شــهر دلخــواه مــا، همــه شــهروندان اعــم از افــرادی کــه اقامــت دائمــی یــا موقتــی دارنــد، اجــرای قوانیــن را رعایــت می‌کننــد. ایــن افــراد یکــدل و یــک زبــان بــه حقــوق شــهروندی یکدیگــر، محیط‌زیســت و میــراث فرهنگــی احتــرام می‌گذارنــد. رفتارهــای ناهنجــار اجتماعــی و ضدشــهری ماننــد خشــونت، بــا واقعیت‌هــای شــهر دلخــواه ما ســازگار نیســت.

شــهر دلخــواه مــا، آگاهــی و دانــش شــهری را افزایــش می‌دهــد. ایــن شــهر اندیشــه‌ها، تصــورات، نــوآوری و تمایــلات شــهروندان را بــرای خلــق فضاهــای جــذاب و حــل مســائل شــهری برمی‌انگیــزد.

 

سال نخست حضور در شورا |۱۹ شهریور ۹۶ | صحن علنی شورا

نطق مقدری در بیان انتظارات ایرانیان از شهر دلخواه‌شان: شهر دلخواه ایرانیان قابل سکونت، عدالت-محور و حیات بخش است.

در شــهر دلخــواه مــا، همــه ســاکنان از داشــتن مســکن آبرومنــد، متناســب بــا درآمــد، و امــن بهره منــد هســتند. همــه از دسترســی برابــر و همیشــگی بــه زیرســاخت‌های پایــه شــهری ماننــد آب و بهداشــت، گاز، بــرق، جمــع‌آوری زبالــه و نیــز خدمــات عمومی شــامل مدرســه، بیمارســتان، فضــای ســبز، ســینما، زمیــن بــازی، خرده فروشــی‌ها، فروشــگاه و کتابخانــه، برخوردارنــد.

شــهر دلخــواه مــا، از ســرمایه‌های انســانی، طبیعــی، مالــی و اجتماعــی خــود بهــره می‌بــرد و آن‌هــا را از دســت نمی‌دهــد.

شــهر دلخــواه مــا، بــرای همــگان زیســت‌پذیر و امیدبخــش اســت. هیچ کــس به دلیــل فقــر و تفاوت‌هــای جغرافیایــی و قومــی از شــهر دلخــواه مــا طــرد نمی‌شــود. ایــن شــهر میزبــان مراســم‌های مختلــف بــوده و همــه گروه‌هــای مردمــی را گــرد هــم مــی‌آورد.

در شــهر دلخــواه مــا، تفاوتــی در حقــوق شــهروندی اقشــار غنــی و فقیــر نیســت. در ایــن شــهر ارائــه خدمــات و قوانیــن بــه کاهــش جداســازی گروه‌هــای اجتماعــی می‌انجامــد.

در شــهر دلخــواه مــا، هیچ کــس احســاس تنهایــی و غریبگــی نمی‌کنــد. ایــن شــهر بــا همــه مهاجــران ایرانــی و غیرایرانــی و پناهنده‌هــا همچــون شــهروندان خــود رفتــار می‌کنــد و بــرای آنــان زیرســاخت‌های زندگــی مجهــز فراهــم مــی‌آورد.

در شــهر دلخــواه مــا، شــهروندان و مدیــران شــهری بــه کاهــش آســیب‌های اجتماعــی اهمیــت می‌دهنــد. در ایــن شــهر، دسترســی بــه خدمــات اولیــه کافــی هیچ کــس را ناچــار بــه تکدی‌گــری، اعتیــاد، کار کــودک و بی خانمانــی نمی‌کنــد.

 

سال نخست حضور در شورا |۱۹ شهریور ۹۶ | صحن علنی شورا

نطق مقدری در بیان انتظارات ایرانیان از شهر دلخواه‌شان: شهر دلخواه ایرانیان غنای حسی دارد و معنویت را رواج می دهد.

شــهر دلخــواه مــا، را همــگان می‌تواننــد بشــوند، ببیننــد، و حــس کننــد. ایــن شــهر ســیمایی خوشــایند و کالبــدی لطیــف دارد. ایــن شــهر حــس عشــق، شــادی و آرامــش را برمی‌انگیــزد. شــهر دلخــواه مــا، خوش آهنــگ، رنگارنــگ و دارای خــط آســمانی مشــخص و شــفاف اســت کــه مــردم می‌تواننــد در آن پرنــدگان را ببیننــد و بــه آوازشــان گــوش دهنــد. در شــهر دلخــواه مــا، پیوســتگی بصــری مناظــر حفــظ می‌شــود.

در شــهر دلخــواه مــا، مناظــر و چشــم اندازهای ارزشــمند دســت نخورده باقــی می‌ماننــد. ایــن شــهر محیــط طبیعــی و انسان ســاخت را در تعامــل بــا یکدیگــر قــرار داده و هم زیســتی مســالمت‌آمیز همــه موجــودات را کنــار یکدیگــر تضمیــن می‌کنــد.

شــهر دلخــواه مــا، مهــد هنــر اســت و بــه دور از هنــر قابل تصور نیســت. موســیقی، نقاشــی، مجسمه‌سازی، تئاتــر و همچنیــن معمــاری، بخــش ارزشــمند زندگــی اجتماعــی ایرانیــان اســت. هنرمنــدان، شــهر و مناطــق رو بــه زوال را می‌آراینــد و بــر زیبایــی آن می‌افزاینــد.

سال نخست حضور در شورا | ۱۶ مهر ۹۶ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره تهیه طرح جامع جدید شهر اصفهان:

“مدیران شهری و استانی برای نیاز شهر باید نسبت به تهیه طرح جامع جدید شهر اصفهان (طرح توسعه و عمران شهری با نگاه جدید راهبردی) اقدام کنند، با توجه به اینکه آخرین طرح جامع تهیه شده در سال ۶٧ بوده که با افق ۱۰ تا ۱۵ ساله تهیه شده بود”.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۶ مهر ۹۶ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره روز نکوداشت زاینده‌رود:

“مدیران شهری برای پاسداشت ۱٨ مهرماه روز نکوداشت زاینده‌رود و تلاش برای حمایت از این میراث طبیعی و معنوی فلات مرکزی ایران و تبدیل آن به رویدادی پویا و تاثیرگذار در حوزه محیط زیست شهری و توسعه پایدار باید اقدامات لازم را انجام بدهند”.

 

سال نخست حضور در شورا |۱۶ مهر ۹۶ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری دربارهحفظ نظام سبزینگی شهر اصفهان؛ اعم از باغات و اراضی کشاورزی داخل محدوده امری لازم و ضروری است و شهرداری باید به این مهم توجه داشته باشد”.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۶ مهر ۹۶ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری به سازمان اتوبوسرانی اصفهان به خاطر طرح تفکیک جنسیتی برخی از اتوبوس‌های خط BRT و اختصاص اتوبوس‌های ویژه زنان!!! و درخواست برای استفاده همه شهروندان از ظرفیت اتوبوس‌های موجود.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۶ مهر ۹۶ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری به سازمان نوسازی شهرداری اصفهان به دلیل عدم رعایت استانداردهای جهانی میراث فرهنگی و خسارت‌های وارده به سایت باستانی کوه صفه؛ و درخواست از شهردار محترم برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و بررسی نامه جمعی از کنشگران، کارشناسان میراث فرهنگی و ایکوموس ایرن در این باره و جلوگیری از مخاطرات احتمالی آینده.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۶ مهر ۹۶ | تذکر کتبی به شهردار:

اخیراً شرکت اتوبوس‌رانی اصفهان اقدام به نصب صندلی در محل ویژه معلولان در برخی اتوبوس‌ها کرده و این محل را با این کار اشغال کرده است. قاعدتاً مدیران سازمان اتوبوس‌رانی باید بدانند معلولان و جانبازان گرامی نیز به عنوان شهروندان این شهر حق استفاده از خدمات عمومی به ویژه در حوزه حمل‌ونقل را دارند و شایسته است تدابیر ویژه‌ای که برای ایشان در نظر گرفته شده است را با چنین اقدام‌های غیرکارشناسی ناکارآمد نسازند.

 

سال نخست حضور در شورا | ۲۳ مهر ۹۶ |صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری درباره تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد:

تصور می‌کنم اگر بنا بر این بود که به واسطه اعتقادم به دین اسلام از حقوق نمایندگی، عضویت و خدمت در شورای شهر اصفهان محروم شوم قطعاً چنین محرومیتی را مصداق نقض حقوق شهروندی و اجتماعی خود تلقی می‌کردم. نباید آنچه را بر خود نمی‌پسندم، بر دیگری نیز بپسندم. با توجه به این موضوع وظیفه خود می‌دانم که نسبت به تعلیق جناب آقای سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد اعتراض کنم و متصدیان امر را برای پایداری برادری بین اقوام و مذاهب ایرانی دعوت به قسط کنم. امروزه، ثابت شده است که حضور پیروان مذاهب، فرهنگ‌ها و اقوام مختلف در یک شهر و تشکیل جامعه‌ای متکثر و چند فرهنگی، نقطه اتکایی مستحکم به منظور پیشبرد سعادت و رفاه آن جامعه است، به شرط آن که همراه با حکمرانی خردمندانه و توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها شود. زرتشتیان، یهودیان و ارامنه عزیز در کنار مسلمانان سالیان سال دوستانه زیسته‌اند و بر توسعه میراث انسانی و فرهنگی اصفهان نقشی غیر قابل انکار داشته‌اند…

متن کامل: http://booyebaran.ir/?p=33009

 

سال نخست حضور در شورا | ۶ آبان ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری به شهردار برای حضور تندروها و فرصت‌طلبان در جایگاه‌های مدیریتی:

یک عده فرصت‌طلب در پست‌های کلیدی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته‌اش ارتقا می‌یابند و منصوب می‌شوند! وای به حال مدیران عامل سازمان‌هایی که از دوش جوانان اصلاح‌طلب به مقامی رسیده‌اند و سفره‌شان را با تندروها پهن کرده‌اند! مردم شما را خوب زیر نظر دارند و به موقع رسوای این شهر خواهند شد!

 

سال نخست حضور در شورا | ۶ آبان ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری به شهردار  درباره کارشکنان در مدیریت شهری:

آقای شهردار؛ هم شما خوب آگاهی و هم ما می‌دانیم که چه کسانی در بدنه شهرداری و سازمان‌های تابعه شما سنگ‌اندازی می‌کنند و چوب لای چرخ نظامِ عاقل شده مدیریت شهری کرده‌اند و نمی‌گذارند از لحاظ مالی، عمرانی، فضاسازی شهری و فرهنگی و اصلاحات سیستمی به پیش برویم! اینها در ظاهرِ دوست و مدیرِ متخصص به شما و برخی منصوبانِ تازه به دوران رسیده شما نزدیک شده‌اند و فقط یک هدف دارند و آن این‌که: امید مردم به اصلاحات را ناامید سازند! مدیران‌تان را از انتصاب فرصت‌طلبان و نان به نرخ روز خوران پرهیز دهید.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۴ آبان ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره کف‌سازی خیابان چهارباغ عباسی:

کف‌سازی درحال اجرای چهارباغ عباسی پرسش‌های بسیاری را برای طراحان شهری اصفهان ایجاد کرده است. این کف‌سازی توسط چه تیمی، متشکل از چه تخصص‌های طراحی شده است؟ طراحان این کف‌سازی چه پیشینه و تجاربی در طراحی فضاهایی با این درجه از اهمیت داشته‌اند؟ کفسازی مذکور نسبت به عناصر مهمی که در بدنه چهارباغ وجود دارند چه رفتار و انعطافی از خود نشان می‌دهد؟ علت تغییر غیرقابل دفاع ارتفاع جداول چیست؟ علت جداسازی محل حرکت ویلچرنشینان از افراد عادی چیست؟ ارتباط این محور با محور مرکزی خیابان به چه صورت برقرار خواهد شد؟ محل جمع‌آوری و استحصال آب‌های سطحی کجاست؟

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۴ آبان ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره لزوم دقت به گرافیک شهری:

گرافیک محیطی شهر نقش بسیار مهمی بر فرهنگ و هویت شهری دارد و در واقع سهم عمده‌ای از هویت بصری شهر را تشکیل می‌دهد. شوربختانه شاهد نابسامانی گرافیک محیطی اصفهان هستیم و رویه واحدی در آن به چشم نمی‌خورد. خبری از هنر فاخر اصفهان و عناصر فرهنگی شهر نیست و هویت بصری آن را بسیار نامنسجم ساخته است. ضروری‌ست گرافیک محیطی شهر نظام‌مند شده و خرد جمعی نخبگان‌، هرچه سریع‌تر با ایجاد سازوکاری مشخص با جذب نخبگان در این زمینه را در این زمینه به کار گرفت.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۴ آبان ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره افزایش سهم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر:

سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در مصرف انرژی شهرداری اصفهان تنها در حدود یک درصد می‌باشد و در مقابل کل انرژی برق مصرفی در سطح شهرداری ۶۲ میلیون کیلووات در سال است؛ که این حجم برق مصرفی علاوه بر مشکلات محیطزیستی، هزینهای بالغ بر بیش از ۱۱ میلیارد تومان بر شهرداری تحمیل میکند. لازم است مدیریت شهری نسبت به این پدیده حساسیت لازم را داشته باشد و بسترهای لازم را برای صرفه‌جویی و نیز افزایش استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر فراهم نماید.

 

سال نخست حضور در شورا | ۲۱ آبان ۹۶ |صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری پیرامون ضرورت‌های نجات خیابان چهارباغ عباسی و لزوم تجدید حیات فرهنگی و هنری و اجتماعی آن:

بیش از چهارصد سال از خیابان چهارباغ عباسی سپری شده است و اگرچه این گذر فرهنگی تا حقیقت و هویت خود فاصله بسیار دارد، اما رنگ تعلق و نفوذ آن در دل مردم اصفهان، ایران و جهان، علاوه بر پتانسیل‌های عملکردی و معماری که هنوز در خود دارد می‌تواند کمکی باشد برای احیا و تجدید حیات این خیابان و به تبع آن دولت‌خانه صفوی و در نهایت ایجاد نشاط در حیات فرهنگی- گردشگری اصفهان.از این رو، توجه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همچنین رسانه‌ها و شهروندان را به این موارد جلب می‌کنم:

این روزها، چهارباغ عباسی از هویت فرهنگی، هنری و گردشگری خود دور شده و با وجود آنچه تا نیم قرن گذشته بوده، تبدیل به محوری سرشار از آلودگی‌های بصری و فرسودگی گردیده است. امروز چهارباغ عباسی تنها، خیابانی با کاربری‌های تجاری است که به ارزان فروشی و عرضه محصولات درجه چندم و بی کیفیت می‌پردازند. شوربختانه، هیچ خدمات و جاذبه‌ای در حد و اندازه چهارباغ عباسی وجود ندارد. بخش قابل توجهی از مغازه‌ها به خصوص در طبقات دوم و سوم پاساژها و مجتمع‌های تجاری یا از فعالیت خالی گشته و یا تبدیل به انبارهای سوت‌وکور شده‌اند. در مقابل، چهارباغ عباسی پر است از جواهراتی که گرچه گرد پیری و فرسودگی بر آنها نشسته، اما با اندکی توجه و یک گردگیری کوچک می‌توانند همچون گذشته بدرخشند. خانه‌های قدیمی و تاریخی که در شرق و غرب این خیابان وجود دارند و از نظرها پنهان مانده‌اند، سینما همایون و سینما ایران که این روزها در انتظار جانی دوباره‌اند، هتل جهان که نخستین هتل اصفهان بوده و متاسفانه روز به روز به تخریب کامل و تبدیل شدن به یک مجتمع تجاری دیگر نزدیک می‌شود؛ اینها تنها نمونه‌هایی از عماراتی است که در چهارباغ عباسی می‌تواند احیا شوند.

همچنین بدنه‌سازی شرقی چهارباغ عباسی که با وجود گذشت سه سال از افتتاح هنوز بخش بزرگی از آن با وجود قیمتی که معادل نیمی از قیمت تجاری‌های سمت مقابل است، خالی از فعالیت مانده، با همه کم و کاستی‌ها می‌تواند با نگاهی خلاق و کارآفرین جان بگیرد و به حیات خود ادامه دهد. مطالعات انجام گرفته توسط معاونت برنامه‌ریزی و پژوهش شهرداری اصفهان نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد از گردشگران اصفهان معتقدند این خیابان باید به کاربری‌های فرهنگی و هنری همچون سینما، تئاتر، سالن موسیقی و کنسرت، فروشگاه‌های صنایع دستی، گالری‌ها و کتاب فروشی‌ها اختصاص پیدا کند. ۷۸ درصد از شهروندان چهارباغ عباسی را خیابانی می‌دانند که می‌تواند مرکز عرضه صنایع دستی باشد. ۶۵ درصد از شهروندان علاقمند به مشاهده تئاتر خیابانی، موسیقی خیابانی، تعزیه، پرده‌خوانی و فعالیت‌های مشابه در چهارباغ هستند. بیش از ۷۰ درصد شهروندان از پیاده‌راه شدن چهارباغ عباسی استقبال می‌کنند. ۶۳ درصد از کسبه معتقد هستند چهارباغ عباسی می‌تواند تبدیل به خیابانی شود که تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز زنده و پویاست. ۷۱ درصد از گردشگران اظهار کرده‌ چهارباغ عباسی باید نمادی از هویت و فرهنگ ایرانی باشد.

چهارباغ عباسی ستون فقرات اصفهان و شاهرگ دولت‌خانه صفوی است. دستیابی به گردشگری پایدار و جذب روزافزون گردشگران و همچنین تبدیل شدن اصفهان به قطب گردشگری کشور ممکن نیست مگر احیا کامل بافت دولت‌خانه صفوی و چهارباغ عباسی ورودی دولت‌خانه صفوی است. اینک، که امید آن می‌رود عملیات کارگاهی مترو اصفهان بعد از سال‌ها از چهارباغ عباسی رخ ببندد، وقت آن رسیده تا شهرداری اصفهان با تمام توان به احیا هوشمندانه و تخصصی چهارباغ عباسی ورود پیدا کند و رنجی که در تمام این سال‌ها بر این خیابانِ یادمانی روا شده است را جبران نماید. به این منظور پیش از هرچیز باید طرح راهبردی برای چارچوب طراحی شهری این خیابان تدوین شود تا نقشهِ راه را برای آینده چهارباغ عباسی روشن کند و ساختار فضایی چهارباغ عباسی را با توجه به همه ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها شکل بدهد. بلافاصله بعد از آن باید مرز و محدوده چهارباغ عباسی مشخص و امکان تشکیل مدیریت یک‌پارچه این منطقه به وجود بیاید و همچنین بتوان مصوبات و قوانین مختص این محور یادمانی تدوین کرد.

چهارباغ عباسی می‌تواند تجربه‌ای نو برای شهر اصفهان باشد. تجربه‌ای از مدیریت یک‌پارچه، حکمرانی خوب شهری، خروج از طرح‌های منسوخ شده جامع و تفصیلی، رویکردی عملگرا و هوشمندانه، همکاری، همدلی و هم‌افزایی…

در پایان، همه نمایندگان شورای اسلامی شهر اصفهان، شهرداری‌های مناطق یک و سه، و همچنین همه معاونت‌ها، سازمان‌ها و افراد ذی‌ربط را به میثاقی برای احیای چهارباغ عباسی دعوت می‌کنم تا شاید برای نخستین بار از شروع به کار شوراهای اسلامی در شهر اصفهان، اجماعی را شاهد باشیم که بتواند این دوره را به عنوان دوره‌ای که ناجی چهارباغ عباسی بود در تاریخ ثبت کند.

سال نخست حضور در شورا | ۵ آذر ۹۶ |صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری درباره ردصلاحیت مدیران پیشنهادی برای پست‌های شهرداری اصفهان:

در یک نظام مردم‌سالار، امکان تصدی و احراز مناصب عمومی حقی است همگانی. دسترسی و بهره‌مندی از چنین حقی شئونی از حقوق شهروندی قلمداد شده و تنها در موارد محدود نسبت به متمردینِ از قانون که مرتکب جرم شده‌اند و به موجب حکم قانونی دادگاهِ صالح، این حق قابل سلب است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ترسیم چارچوب‌های نظام حقوقی ایران در اصول متعدد به این حق اشاره صریح یا ضمنی داشته است چنانچه؛ ضمن بند ۸ اصل ۳ فراهم ساختن “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش” را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده است و لازم به ذکر نیست که حق مشارکت در تعیین سرنوشت در قانون اساسی وجهی حداکثری دارد و مستلزم شناسایی ابزار و لوازم بروز و ظهور این حق از جمله امکان تصدی مناصب عالی عمومی و مدیریت نیز هست.

قطعاً مردم‌سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر انگاره دمکراسیِ رای‌ها، اندیشه‌ها، تنوع و تکثر عقاید در سطوح مختلف سیاسی-اداری استوار است و نه دمکراسیِ راس‌ها و فروکاستن مردم‌سالاری به شرکت در انتخاباتِ تعدادی محدود از مناصب.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد بر:

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی (بند ۹ اصل ۳)،

آزادی اشتغال و مسئولیت دولت در فراهم کردن شرایط مساوی برای احراز مشاغل (اصل ۲۸)،

آزادی عقیده و منع تفتیش و تعرض و محرومیت افراد به مناسبت عقیده (اصل ۲۳)،

قانونی بودن جرم و مجازات و تنها از طریق دادگاه صالح (اصل ۳۶).

از آنجا که به موجب ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اشتغال و تصدی به مناصب عمومی از جمله در شهرداری‌ها از جمله حقوق اجتماعی است و از آنجا که “محرومیتِ از حقوق اجتماعی” در قانون از جمله مصادیق مجازات شناخته شده است، پرسش اساسی این است که چگونه افراد شایسته‌ای که سابقه محکومیت و محرومیتِ از حقوق اجتماعی و ارتکاب به جرم ندارند، برای تصدی مناصب شهرداری اصفهان سلب صلاحیت می‌شوند؟ چگونه افرادی که همواره و در برهه‌های مختلف از جمله ادوار انتخابات بر پایداری و استواری جمهوری اسلامی به جد کوشیده‌اند ردصلاحیت می‌شوند؟

طرفه این‌که حتی محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد ارتکاب جرم و محکومیت اصولاً موقتی است (تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی) و از محکومین پس از مدت مقرر شده در قانون و حکم مرجع صالح قضایی اعاده حیثیت می‌گردد، لکن عده‌ای از اشخاصِ جرم‌ ناکرده، گویا با تولد از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند؟!

به عنوان نماینده مردم فهیم اصفهان در شورای شهر، صریحاً از شهردار حقوقدان اصفهان می‌خواهم بر حق شهروندی کاندیداهای مدیریت در شهرداری اصفهان پای فشارد و تنها در صورتی که پاسخ استعلامات از مراجع قانونی متضمن صراحتِ اعلام محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی بود، به آن ترتیب اثر دهد.

آقای شهردار حقوقدان

ما از مردم رای گرفته‌ایم که تغییرات در فرآیندهایِ اشتباه دوران گذشته به ویژه در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، شهرسازی و معماری این شهر را شاهد باشند؛

مبادا در تباه ساختن حقوق شهروندیِ با دیگران شریک شوید و مجری خواسته‌های فراقانونی نهادها و اشخاص گردید!

یادتان نرود چه اشتباه‌هایی از برخی همین نهادها و اشخاص در دوران احمدی‌نژاد رخ داد و مهر تایید بر بعضی افرادی زده بودند که بعدها دزد بیت‌المال و جاسوس لقب گرفتند و پرونده‌های اختلاس‌ها و سوءمدیریت و خیانت‌شان شهره جهان شد!

از استاندار عزیز اصفهان می‌خواهم به مراجع قانونیِ پاسخ دهنده به استعلامات نیز تذکر و انذار داده شود که بر شماست پاسداری از حقوق شهروندی و التزام بی کم و کاست به قانون اساسی و حقوق تصریح شده در آن.

از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب دکتر حسن روحانی نیز انتظار داریم که بر اجرای منشور حقوق شهروندی و حقوق تصریح شده در آن، در نهادها و وزارتخانه‌های دولت پایمردی داشته باشند و بر تعهدشان با ملت استوار بمانند و نگذارند کارگزاران دولت، حقوق بنیادین شهروندان را تباه کنند.

بر این اساس مواد ۷۷ و ۷۸ منشور حقوق شهروندی را متذکر می‌شوم:

ماده ۷۷- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی، این حق را از شهروندان سلب کند.

ماده ۷۸- شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد‌نظر خود طبق موازین قانونی به‌ گونه‌ای که قادر به تامین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۹ آذر ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره تخریب خانه نائل:

تخریب خانه تاریخی نائل دل هر دوستدار میراث کهن ایران را به درد آورد. این که چه شخص یا اشخاصی در عمل، فیزیک این خانه را تخریب کرده‌اند، هنوز در ابهام است. گرچه دیگر چندان مهم نیست؛ اما حقیقت این است که خانه تاریخی نائل را سوءمدیریت و بی‌فکری مدیران، ساختارهای نگهداری معیوب و ناتوانی سازمان‌های مسوول در نگهداری، بهره‌برداری و جذب سرمایه‌گذار تخریب کرده است. باور کردنی نیست که در دنیای رقابتی امروز، سازوکار جذب سرمایه و سرمایه‌گذار هنوز طرح مناقصه و مزایده است که همان نیز در فضایی شفاف اتفاق نمی‌افتد. به شهردار و مدیران مناطق تذکر می‌دهم مطابق بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری در حفظ ابنیه و آثار باستانی تشریک مساعی داشته و بدان پایبند باشند.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۹ آذر ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره از بین رفتن پوشش گیاهی چهارباغ:

بخش مهم و غیرقابل انکار هویت چهارباغ که شخصیت این خیابانِ منحصر به ‌فرد را تشکیل می‌دهد، پوشش گیاهی، درختان افراشته و چنارهای تنومند می‌باشد. عملیات عمرانی مترو، پوشش گیاهی بخش‌هایی از این خیابان را از بین برده است. در محل کارگاه ایستگاه هتل‌پل نهال‌های جوان جای خود را به درختان تنومند قدیمی داده‌اند. این اتفاق همچنین در ایستگاه شریعتی و تختی نیز افتاده و به احتمال زیاد در ایستگاه انقلاب هم خواهد افتاد! در این بخش‌ها چهارباغ دیگر چهارباغ نیست و همان اندک منظر باقی‌مانده آن نیز به کلی از بین رفته است. به شهردار و سایر مدیران مرتبط با این موضوع متذکر می‌شوم هر چه سریعتر برای این موضوع تدبیری اصولی در نظر گیرند و از تغییر سیمای بصری چهارباغ جلوگیری کنند.

 

سال نخست حضور در شورا |۱۹ آذر ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره نامگذاری معابر و مکان‌های عمومی شهر:

آنچه که شهر اصفهان بیش از پیش در راستای جهان شهری شدن بدان نیاز دارد، بازیابی هویت تاریخی، فرهنگی و هنری غنی خویش است. یکی از مصادیق این بازیابی توجه وی‍ژه به نامگذاری معابر و مکان‌های عمومی شهر می‌باشد. عدم دقت و توجه حتی به آیین‌نامه نام‌گذاری خیابان‌ها، اماکن و موسسات عمومی مصوب سال ۱۳۷۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، که نامگذاری‌ها می‌بایستی در ظاهر و باطن نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی و بیانگر ارزش‌های ملی، فرهنگی، تاریخی و اعتقادی جامعه باشد، آنچنان که شایسته و بایسته است در شهر اصفهان به چشم نمی‌آید. در سال‌های گذشته، یقیناً عدم مطالعه و آگاهی از تاریخ و فرهنگ محلات و هویت مکان‌های مختلف شهر و عدم توجه به مبنای این هویتِ شکل گرفته، خصوصاً در محلات تاریخی و قدیمی، نامگذاری‌هایی غریب و پُر انتقاد، شکل گرفته است. به مجموعه مدیریت شهری اصفهان متذکر می‌شوم با اصلاح این روند، نسبت به ارتقاء کیفیت ذهنی، رضایت و مشارکت شهروندان در فرآیند نامگذاری معابر و مکان‌های عمومی شهر توجه جدی داشته باشند.

 

سال نخست حضور در شورا | ۲۶ آذر ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری پیرامون به کارگیری جوانان در مدیریت شهری:

در حال حاضر تعداد جوانان منصوب شده در پست‌های مدیریت شهری بسیار ناچیز است و هنوز مدیرانی که اعتقاد به فضای گفتمانی و برنامه‌های ما ندارند دست بالا دارند. تعداد جوانان منصوب شده تا کنون ناچیز است و بعضاً از بازنشسته‌ها و افراد غیرخلاق منصوب شده و یا در شرف انتصابند، در صورتی که در دنیای توسعه یافته کنونی از جوانان برای پست‌های حساسی چون نخست وزیری، وزارت و شهرداری استفاده می‌شود.

 

سال نخست حضور در شورا | ۲۶ آذر ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره کندی تغییرات مدیریتی:

مدیران شهرداری و سازمان ها و شرکت‌های وابسته به برنامه‌ها و گفتمان غالب این دوره شورای شهر پایبند باشند. پس از چهار ماه از عمر مفید این دوره شورا، هنوز رویکردها و سازوکارهای نوین مورد نظر در مدیریت شهری اصفهان پیاده نشده و یا به کندی پیش می‌رود. هنوز روزمرگی و عدم خلاقیت و پویایی حتی در بسیاری از مدیرانِ تازه منصوب شده موج می‌زند. کماکان مدیرانی که اعتقادی به فضای گفتمانی و برنامه‌های ما ندارد در مدیریت شهری دست بالا را دارند، البته منظورم لزوما تغییر سیاسی نیست بلکه هدف این است که برنامه‌ها زمانی برای شهروندان پیاده و ملموس می‌شود که مدیرانی همسو آن را دنبال کنند.

 

سال نخست حضور در شورا | ۲۶ آذر ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره ضرورت توجه به درآمد پایدار، خلاقیت و نگاه استارتاپی در مدیریت شهری:

وقتی از درآمد پایدار سخن می گوییم، نگاه استارتاپی نیاز دارد، خلاقیت لازم دارد و باور به تغییر می‌طلبد و دیگر شهر را با مدیریت محافظه‌کار نمی‌توان اداره کرد.

 

سال نخست حضور در شورا | ۲۶ آذر ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری برای حمایت از سرمایه‌گذاران:

کماکان سرمایه‌گذاران به دلیل مقررات دست و پا گیر از اصفهان کوچ می‌کنند و برخی مدیران با ادبیات طلبکارانه با ارباب رجوع، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار برخورد می‌کنند. ما برای تحکم نیامدیم؛ باور ما مشارکت ذی‌نفعان در امور شهری است؛ باور ما تسهیل سازی سازوکارهاست نه سدسازی مقابل آنها؛ باور ما پهن کردن فرش قرمز برای حضور سرمایه‌گذاران است؛ باور ما اثربخشی و کارآمد ساختن مدیریت شهری است.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۷ دی ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری در انتقاد از نقش تصدی‌گری دفاتر تخصصی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی:

در طول هشت ماه گذشته که تمرکز بنده بر حوزه فرهنگی و هنری بوده است، یک نکته کلیدی در آسیب‌شناسی اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری روشن شد و تقریبا قریب به اتفاق کارشناسان، کنشگران و نهادهای بخش خصوصی فرهنگ و هنر نیز بر آن اتفاق نظر دارند و آن نقش غیرسازنده اغلب دفاتر تخصصی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است. آثار مشهود اقدامات بخش عمده‌ای از این دفاتر، موازی‌کاری و تصدی‌گری در اموری است که متناسب با آن بخش خصوصی توانمند در اصفهان وجود دارد. این دفاتر به جای تمرکز بر روان‌سازی، تسهیل‌گری و یاری رساندن به هنرمندان، کنشگران و بخش‌ خصوصی، عملاً با اعمال نظارت‌های شبه حاکمیتی و ممیزی مضاعف، مانع از پویایی تولیدات و کندی روند اجرایی شده‌اند. با توجه به اینکه سهم عمده اولویت‌های کمیسیون فرهنگی و طرح‌های مصوب این مدت شورای شهر پنجم تقویت فضای کسب ‌و کار، توانمندی بخش خصوصی، رونق صنایع خلاق و شادابی و نشاط فرهنگی و هنری است، متولیان فرهنگی شهرداری باید در ماموریت‌ها و روندهای اجرایی خود تجدیدنظر کنند.

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۵ بهمن ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره استفاده موثر از بناهای تاریخی شهر:

درخواست من از آقای شهردار و شورای اسلامی شهر این است که بناهای تاریخی و یادمانی شهر را به دامن فرهنگ، هنر و جریان‌های موثر در حوزه هویت شهر بازگرداند. اخیرا مطلع شدم که ساختمان اداری شهرداری در پارک هشت بهشت طی توافقی به عنوان نمایندگی وزارت امور خارجه واگذار می‌شود. پیشتر نیز ساختمان یادمانی و تاریخی دیگری نیز در چهارباغ بالا که محل شورای اسلامی شهر اول بوده به این سرنوشت دچار شد. در دنیا چنین فضاهای تاریخی و یادمانی را به محل ایجاد پاتوق‌های فرهنگی، هنری، موزه‌ها، بخش‌های مرتبط با صنایع خلاق یا اکوسیستم کارآفرینی تبدیل می‌کنند تا در اختیار جریان‌های شهروندیِ موثر باشد، نه به یک فضای اداری. درخواست من از آقای شهردار و شورای اسلامی شهر این است که مصوبه‌ای داشته باشیم تا بناهای تاریخی و یادمانی شهر را به دامن فرهنگ، هنر و جریان های موثر در حوزه هویت شهر بازگردانیم. یادمان باشد اگر مانند بنای کنونی موزه هنرهای معاصر چنین اتفاقی در آن روزها صورت نگرفته بود، امروز چنین موزه و کارکردی نداشتیم.

مقدری تاکید کرد: در شهر بارسلون خواهرخوانده اصفهان از همین مدل بناها استفاده می‌شود و موزه ها و گالری های تخصصی کوچک را ایجاد می کنند که این موزه ها محل های درآمدزایی پایدار شهر و مقصد گردشگران شود، اما شوربختانه ما تنها به فرسودگی این بناها به واسطه کاربری های اداری که به آن می دهیم، استفاده می کنیم.

وی افزود: از رئیس محترم شورای شهر و اعضای شورا درخواست می کنم در این زمینه یک اقدام جدی را انجام بدهیم و اجازه ندهیم چنین بناهای یادمانی، تاریخی و باستانیِ شهر اصفهان که خاطراتی از آن در ذهن مردم ایران و گردشگران در تاریخ است، به این صورت به فراموشی سپرده شود.

سال نخست حضور در شورا | ۶ اسفند ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری پیرامون جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان:

شهردار عوامل اجرایی و سیاست گذاری جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان را انتخاب کند؛ فرصت سوزی نکنید. سالهاست وضعیت برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان به عنوان یک رویداد برندسازِ فرهنگی و هنری، در شأن اصفهان نبوده است. در این ماه‌ها، نگاه اهالی فرهنگ و هنر سینما به تغییرات عصر کنونی دوخته شده، اما شوربختانه شهردار اصفهان در انتخاب عوامل اجرایی و سیاست‌گذاری این جشنواره تاکنون اقدام کافی انجام نداده است.

با توجه به از دست رفتن فرصت‌ها برای برگزاری دوره بعدی این جشنواره، آقای شهردار باید هر چه سریع‌تر این موضوع را در دستور کار قرار دهند تا این رویداد جهانی به بهترین شکل ممکن و با اصلاحات لازم در سال آتی برپا شود.

 

سال نخست حضور در شورا | ۶ اسفند ۹۶|صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل:

به آگاهی برسانم مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل این روزها حال خوشی ندارد. این مرکز که باید نماد اصفهان‌پژوهی و جریان‌سازی فکری و تولید محتواهای اندیشه‌ای برای موزه شهر اصفهان باشد از مکان و موقعیت فیزیکی مناسبی برخوردار نیست. این در حالیست که مراکز فارس‌شناسی و کرمان‌شناسی و دیگر نهادهای مشابه در سراسر کشور قدر این ظرفیت را دانسته و میزبان نشست‌ها و رویدادهای ملی و جهانی در معرفی فرهنگ و هنر و ادبیات شهرهای خود هستند. از شهردار و نمایندگان شورای شهر به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان درخواست دارم اکنون که خانه تاریخی شَفتی بازسازی شده و از موقعیت مناسبی در محور تاریخی اصفهان برخوردار بوده، این بنای کم‌نظیر را به جای واگذاری به مراکز و کارهای غیرمرتبط، به مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل سپرده تا شاهد خلق رویدادها و تحولات تاثیرگذار و کارآمد در این مرکز تخصصی باشیم.

 

سال نخست حضور در شورا | ۲۰ اسفند ۹۶ |صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری درباره زیباسازی شهری:

در سال‌های گذشته یک نوع هرج و مرج در زیباسازی شهر اصفهان مشاهده می‌شود و زیباسازی شهر اصفهان براساس هیچ نظام هماهنگی هنری و تخصصی تعریف نمی‌شود. متاسفانه این روزها و در این سال‌ها شاهد اقداماتی به نام زیباسازی هستیم که در زیرگذرها، در بدنه برخی از معابر و نصب اِلمان‌هایی در شهر انجام می‌شود که به گفته مدیران سازمان زیباسازی هیچ هماهنگی با سازمان زیباسازی شهر اصفهان وجود ندارد. با وجود آنکه سازمانی برای زیباسازی در شهرداری اصفهان وجود دارد، اما شهرداران مناطق و بعضا مدیران برخی از سازمان‌ها بدون هماهنگی، نمادها و طراحی‌هایی را در سطح شهر پیاده می‌کنند که بعضا پیمانکار به سازمان زیباسازی مراجعه کرده و شورای هنری در سازمان زیباسازی آن طرح را تصویب نکرده بود. روز گذشته تصویر مجسمه‌ای را شاهد بودیم که این طرح از پیمانکاری است که احتمالا به صورت انبوه آن را تولید می‌کند که هیچ‌گونه روح هنری در آن وجود ندارد و شاید مشابه این مجسمه را در یکصد شهر دیگر ایران نیز بتوان مشاهده کنید. مدیران سازمان زیباسازی عنوان کردند زمانی که این طرح در سازمان وارد شده بود، آن را رد کردیم اما شهردار منطقه خود با پیمانکار قرارداد منعقد کرد. این موضوع جرقه ای شد که طرحی را در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر تنظیم کنیم و از این گونه موازی کاری‌ها جلوگیری نماییم. وضعیت به صورتی نباشد که منابع موجود در شهر برای چنین بی بند و باری‌هایی هزینه شود که نه تنها زیبایی به شهر اصفهان اضافه نمی‌کند، بلکه اتلاف منابع بیت المال را به دنبال دارد.

 

سال نخست حضور در شورا | ۲۷ اسفند ۹۶ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری به ضعف سازمان فاوا شهرداری:

پیشرفت اصفهان در شاخص‌های فناوری اطلاعات ناچیز است. پرسش این است در این کندی رشد و توسعه فناوری اطلاعات چه کسانی مقصر هستند؟ همه آنهایی که سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مانند یک کالای لوکس در نظر گرفته و ندانستند که با این موضوع چگونه برخورد کنند و هیچ‌گاه سند چشم اندازی برای کلانشهر اصفهان برای این موضوع تدوین نکردند. عدم وجود مدیریت واحد شهری منجر به شکست طرح‌های فاوا شده است. اگر مدیریت واحد شهری وجود داشت، می‌توانست فعالیت‌های موازی را یکپارچه کرده و بهره گیران خدمات که همان شهروندان هستند را کمتر دچار سردرگمی کند.

بیشترین نفع تهیه نقشه یکپارچه شهری در حوزه فاوا به صاحبان کسب وکارهای محلی می‌رسد. اقدامات لازم برای استفاده از فناوری اطلاعات می‌تواند بالاترین دستاوردها و کمترین هزینه‌ها را در مراوده با کسب و کارها و نام‌های تجاری بزرگ داشته باشد و به محوری برای حمایت از استارتاپ‌ها و کسب وکارهای نوپای تبدیل شود. در این دوره بارها تاکید کردیم سازمان فاوا، چه در آموزش چه در تولید و ارائه خدماتی که ماهیتاً خدمات مرتبط با شهرداری نیست نباید رقیبی برای بخش خصوصی وکسب و کارهای محلی باشد. سازمان فاوا شهرداری اصفهان در حال حاضر بدون در نظر گرفتن کسب و کارهای خلاق در شهر،  مثل یک آموزشگاه محلی به ارائه دوره‌های متداول و مهارت‌های غیر زنجیره‌ای  می‌پردازد و هیچ نوآوری در حوزه آموزش و جذب استعدادهای یادگیرنده به کار نمی‌بندد و امیدواریم در این سازمان بازنگری‌های لازم انجام شود.

 

سال نخست حضور در شورا | ۹ اردی‌بهشت ۹۷ |صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری در خصوص برخورد با کافه‌ها در اصفهان:‌

در روزهای گذشته شاهد برخورد ماموران شهرداری با برخی کافه‌های سطح شهر بودیم که در این باره نکاتی را پس از بررسی میدانی به آگاهی می‌رسانم: نخست آنکه حکمرانی خوب شهری دربرگیرنده مشارکت‌پذیری و فراهم کردن زمینه حضور شهروندان در تمام سطوح شهر از اداره و تدبیر شهر تا ایجاد زندگی موثر و با نشاط است. شوربختانه، در روزهای گذشته ماموران شهرداری در منطقه شش به بهانه رفع سدمعبر، اقدام به جمع‌آوری گلدان‌هایی کرده‌اند که یک شهروند مسوول برابر مقررات شهری و با هماهنگی‌های صورت گرفته با شهرداری منطقه در طول دست کم یک سال پیش تا کنون، برای زیباسازی فضای مقابل محل کسب خود برای آنها هزینه‌های زیادی کرده و با این رفتار دچار خسارت شده است.

حکمرانی خوب شهری به من آموخت و به همگان بیاموزد هرگاه به دلیل سوءرفتار مدیران، خسارتی بر شهروندان وارد می‌شود، باید جبران خسارت کنند تا اعتماد آنها از بین نرود. خواه اینکه در بسیاری از این مکان‌ها، پیشتر توافق‌های مکتوب و موافقت‌های پیشینی صورت گرفته بود و عمدتاً خودسرانه اقدام نکرده بودند.

بند ۲ ماده دوم “مقررات مبلمان شهری و زیباسازی شهر اصفهان” ابلاغ شده در ۳۰/۱/۱۳۸۴ به شماره ۲۰۵/۱۱۰/۲۸ دبیرخانه شورای اسلامی شهر اصفهان به “کاربری‌های اغذیه‌فروشی و تریاها اجازه می‌دهد در صورت مجاورت با معابر بالای ۵ متر با تشخیص کارشناسان شهرداری و و با دریافت مجوز لازم می‌توانند حداکثر ۲ متر با توجه به نظافت معابر، از این فضا استفاده کنند و البته تصریح می‌دارد نصب مبلمان ثابت در فضای پیاده‌رو ممنوع است و متعهد هستند پس از پایان ساعات کار به جمع آوری وسائل و نظافت معابر اقدام کنند”.

در بررسی میدانی مکان‌هایی که مشاهده کردم، در این سال‌ها با مشورت کارشناسان شهرداری منطقه شش، فضاسازی مقابل کافه به گونه‌ای بود که عمدتاً نماهای گل‌کاری به چشم می‌خورد تا میز و نیمکت؛ و نیز به گونه متحرک و با حفظ روان بودن آب در باغچهِ زیر آن صورت گرفته بود.

در چنین شرایطی باید شهروندانی را که به زیباسازی محیط پیرامونی (با موافقت کارشناسان شهرداری) یاری رساندند، تشویق کرد؛ نه آنکه با رفتارهای زشت و ناپسند تنبیه شوند!! و البته چنانچه اشتباهات احتمالی رخ داد می‌توان با تذکر و گفت‌وگو اصلاح کرد.

پرسش اصلی این است “اگر با این روند مخالف بوده‌اید، چرا از آن زمان که این فضاسازی‌ها در منطقه در حال شکل‌گیری بود و پیش از طراحی و سرمایه‌گذاری کسبه، آنها را از این کار نهی نکرده‌اید و حال که هزینه‌هایی برای این فضاسازی شد به یک‌باره و با این طرز رفتار ورود نموده‌اید”؟!

دیگر آنکه، با گذشت دست کم ۷۲ ساعت از وقوع این اقدام، کماکان مسوولان نسبت به انتشار گسترده این خبر واکنش نشان نداده و با بی‌مسوولیتی و فرار از پاسخگویی، سکوت اختیار کرده‌اند. مسوولان باید بدانند وقتی از حکمرانی خوب شهری به عنوان گفتمان این دوره از شوراها یاد می‌شود، بزک کلام و شو تبلیغاتی ما نبوده است و مکلف هستید نسبت به هر اقدامتان به شهروندان پاسخگو باشید!.

 

سال نخست حضور در شورا | ۹ اردی‌بهشت۹۷|صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره رونمایی سامانه جامع مصوبات شورای شهر اصفهان:

از ابتدای فعالیت شورای اسلامی شهر تا به امروز، حدود چهار هزار مصوبه در شورای شهر وجود دارد که مشروح آنها در یک فضای باز در این سامانه آورده شده تا مردم و کارشناسان بتوانند از آنها استفاده کنند درهمین راستا از رییس شورا درخواست دارم جلسه‌ای با حضور کارشناسان برگزار شود تا به مردم بگوییم که تمامی وعده‌هایی که در حوزه شفافیت به آنها داده بودیم در کمتر از یکسال محقق شده است.

اگر این اتفاق در هر کلانشهر دیگری به وقوع می‌پیوست، وزیر، وکیل و رییس جمهور در آن شرکت می‌کردند اما بی توجهی ما به ساز و کارهای ایجاد شفافیت دانشی و اصولی باعث می‌شود، عده ای دیگر با هرزه نویسی بخواهند پرچم خود را بالا نگه دارند. این سامانه را بزرگترینِ دستاوردهای تاریخ فعالیت شوراها می‌دانم.

 

سال نخست حضور در شورا | ۳ خرداد ۹۷|صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری در انتقاد از تنگناها و فشارها به مدیریت شهری:

این روزها برخی جریان‌های صاحب قدرت رسمی و غیررسمی در اصفهان از مدیریت شهری انتظار حل مشکلات معیشتی، بیکاری، فقر مردم و امثال اینها را دارند. نمی‌خواهم نطق خود را برای پاسخ سیاسی به این موارد اختصاص بدهم، که البته جا دارد بدان‌ها پرداخته شود؛ اما در یک جمله بسنده کنم که حضرات آقایان، آن روز که این مملکت و شهر زیر سلطه جریان سیاسیِ همسو و مورد حمایت شما به این روز افتاد کجا بوده‌اید؟!

آنچه برای من به عنوان نماینده مردم اصفهان در پارلمان شهرشان اهمیت دارد و بر همگان روشن است این‌ است که، “مردم و آرمان‌های آنها درباره شهر و شهرنشینی، اصلی‌ترین رکن مدیریت خوب شهری هستند که برنامه‌ریزان شهری باید به آنها احترام بگذارند”، نه تهدید و ارعاب و خواسته‌ها و رانت‌های اربابان قدرت.

از این رو، نطق خود را بر پایه بخشی از سند تحقیقی و جامع “شهر دلخواه ایرانیان” که برگرفته از رویکرد اصلاحی و نوآورانه برنامه اسکان بشر ملل متحد و سازمان ملی زمین و مسکن ایران که به واسطه جمع‌آوری نظرات مردمی و نخبگان کشور تنظیم شده است و شهر اصفهان یکی از شهرهای شرکت کننده در این کمپین ملی شهری ایران بود، بنا نهاده‌ام و در چند گزاره به بیان برخی نکات خواهم پرداخت:

 1. شهر دلخواه ایرانیان، مهد هنر است و به دور از هنر قابل تصور نیست. موسیقی، نقاشی، مجسمه‌سازی، تئاتر و همچنین معماری بخش ارزشمندِ زندگی اجتماعی ما ایرانیان است. هنرمندان، شهر و مناطق رو به زوال را می‌آرایند و بر زیبایی آن می‌افزایند .

شوربختانه، باید اعلام کنم با وجود ادعای مقامات رسمی مبنی بر پایتختی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، آنچه به ما به ارث رسیده بود شهری فاقد نگاه به عرصه‌های هنری فاخر و با مشارکت نخبگان و اهالی فرهنگ و هنر بود. فقط کافیست به سند راهبردی ۱۴۰۰ نیک بنگرید تا ادعایم ثابت شود. اما در همین مدت کوتاه از حضور مدیریت شهری جدید این معادله ناامید کننده در حال رنگ باختن است و امید و پویایی جای آن را گرفته و زمینه مشارکت همه جریان‌های موثر شهری فراهم آمده است. هر چند برخی این را مطلوب خویش نمی‌دانند و من آن را باز نمی‌کنم.

 1. شهر دلخواه ایرانیان را همگان می‌توانند بشنوند، ببینند و حس کنند. این شهر سیمایی خوشایند و کالبدی لطیف دارد. این شهر حس عشق، شادی و آرامش را برمی‌انگیزد .

در همین مدت کوتاه، تلاش مدیران شهری این بود که شهر بوی عشق و محبت و مهربانی دهد. محلات و کوچه‌های شهر آرامش به خود ببینند و همه در جشن‌ها و رویدادهایش از لطافت و شادی سرشار شوند. گویی جریانی در این شهر فقط غم و اندوه و یاس و ناامیدی برای شهروندانش آرزو می‌کند و سیاهی می‌طلبد. لطفا بس کنید؛ شهر زبانزد شعرا و داستان‌نویسان را بنگرید که به چه روز در آوردید که جوانان و نخبگان و هنرمندانش در سر آرزوی ترک وطن دارند؛ بس کنید!

 1. شهر دلخواه ایرانیان به فرهنگ‌ها، آیین‌ها و مذاهب احترام می‌گذارد و با یادآوری خاطرات جمعی شهر با آنها از بازی‌های کهن ایرانی و قومیت‌ها می‌گوید.

در دورانی از زیست اصفهانِ زیست‌پذیر برای همگان، گویی بخشی از آیین‌ها و فرهنگ‌ها و مذاهب از حاشیه نیز دورتر بودند و حس تعلق به شهر در کمترین حالت ممکنش قرار گرفته بود. اینک، همه به صحنه آمدند تا بار دیگر ثابت کنیم اصفهان شهر ادیان، اقوام و خرده فرهنگ‌هایی است که در طول تاریخ آوازه‌اش را به دنیا رساندند. دیگر انحصارطلبی و اقتدارگرایی در این شهر نباید جولان دهد؛ تنِ این شهر از این غیرخودی انگاشتن‌ها رنجور و خسته است. اگر می‌خواهید از شما نیز به نیکی یاد شود، با رای مردم و نمایندگانشان در شورای شهر و مدیریت شهری همراهی کنید تا فرصت‌های تازه برای همگان خلق شود و نه فقط برای اطرافیان شما!

 1. شهر دلخواه ایرانیان شخصیتی ویژه دارد و با ایجاد نمادهای منحصر به فرد و نه تکرارهای ملال‌آور، شهروندان را به خود پیوند می‌زند و به آنها اصالت و هویتی ویژه می‌دهد.

خوب بنگرید در دوران پیشین از نمادها و اسطوره‌های ایران و اصفهان چه به یادگار گذاشته‌اید! هان؟! غیر از تکرارهای غیرفاخر، حذف نام‌ها و یادها از نقشه و تاریخِ شهر و به دور از نظر متخصصان و کارشناسان و عمدتاً با حیف و میل بیت‌المال، کدام نمادهای شهر در پیوند با اصالت فرهنگی و هویتی و تمدنی اصفهان بوده است؟ لطفا پاسخ دهید!

 1. شهر دلخواه ایرانیان شهر پیاده‌مدار و دوستدار دوچرخه است. همه ساکنان آن به ویژه زنان و کودکان به فضاهای عمومی دسترسی دارند. این شهر دارای پیاده‌روها و پیاده‌راه‌های سبز، دسترس‌پذیر و متصل است .

   هیچ می‌دانید با شهری که روزی ۱۲درصد حمل‌ونقل آن با دوچرخه بود و به شهر دوچرخه‌ها یاد میشد چه کرده‌اید؟! هیچ می‌دانید بعضاً تن دختران و زنان این شهر در هنگام حضور در شهر از حضور برخی دیگر می‌لرزد؟! بیشتر نگویم که “شرح این هجران و این خون جگر ** این زمان بگذار تا وقت دگر”.

 1. شهر دلخواه ایرانیان ترویج کننده اقتصاد فعال است و کسب‌وکارهای خرد محلی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را تشویق می‌کند. درآمد حاصل از گردشگری از اهمیت زیادی در اقتصاد شهر ما برخوردار است .

بارها از سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی شنیده‌ام و حتماً شنیده‌اید که “ما را به خیرتان امید نیست، شر مرسانید”! هیچ می‌دانید چرا مشکل معیشت و نان مردم این شهر در تنگناست؟! روشن بگویم، چوب لای چرخ گذاشتن‌هایِ واپسگرایانه‌تان برای توسعه گردشگری، صنایع خلاق و کارآفرینیی مرتبط با آن تهدید و تحدید این شهر شده است. لطفا شعار حل مشکل اقتصادی مردم را شما به زبان نیاورید که مساله شمایید. فقط به سخنان و موعظه‌های سالانه خود رجوع کنید تا ببینید چه گفته‌اید که حتی سرمایه‌گذار اصفهانی نه تنها میل به سرمایه‌گذاری ندارد که هیچ، بارش را گرفته و در تهران و مشهد و تبریز و گرجستان و ارمنستان کارها کرده‌اند کارستان! بس کنید.

 1. شهر دلخواه ایرانیان از نیروی کار و کارآفرینان جوان خود در راستای توسعه اقتصادی بهره می‌برد. شکوفایی آینده ما، در دستان جوانان است. شهر دلخواه ایرانیان از توانمندی‌های اقتصادی زنان، محروم نیست. این شهر با گستراندن فرصت‌های شغلی برای زنان، اقتصاد را رونق می‌دهد .

هنر مدیریت شهری این دوره اصفهان این بود که عرصه شهر را تا حد امکان برای جوانان و زنان باز کرده است. اما چه تهمت‌ها، تهدیدها و ناسزاها که نثارمان نشد و نهی‎ها که صورت نگرفت. مردم، بدانید جریانی در این شهر از به قدرت رسیدن جوانان و زنان خلاق و پُر اُمید در هراس و نگران هستند! اما ما هستیم بر آن عهد که بستیم.

 1. شهر دلخواه ایرانیان به همان اندازه که از نظرات متخصصان بهره می‌گیرد، از نظرها و خواسته‌های مردم نیز استقبال می‌کند. در حالیکه شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند، مدیران پاسخگو و شفاف هستند.

آنچه در این روزها بر ما می‌گذرد، داستان مشارکت است!. عده‌ای از این‌که مردم، نخبگان، متخصصان و بزرگانِ غیررسمی شهر محل مشورت نمایندگان شورای شهر و شهردار منتخب آنها هستند، دل خوش ندارند! ای کاش نهادهای دانشگاهی و سنجشگر میزان مشارکت، پاسخگویی و شفافیت این چند ماه را با ادوار گذشته پایش می‌کردند و به مردم گزارش‌های دوره‌ای می‌دانند که شاخص‌های حکمرانی خوب شهری که به مردم وعده داده‌ایم در کجای نمودارها و نقشه‌هاست. هرچند، امید ما به قضاوت فرهیختگان و رصدکنندگان مدیریت شهری است تا نقد و نظر خویش را به ما و ملت ارائه کنند.

 1. قوانین و مقررات، زبان پاسخگوی شهر دلخواه ایرانیان هستند؛ نه سلیقه و منافع و رانت‌جویی برخی صاحب قدرتان !

یک بار دیگر با صدای رسا به شهروندان اعلام می‌کنم که بهترین دستاورد این دوره از مدیریت شهری را پایبندی به حاکمیت قانون، ارتقای کیفیت مقررات و تصمیم‌های شهری، انضباط مالی و پرهیز از رانت‌خواری و منافع شخصی و سلیقه‌ای می‌دانم. بسیاری از معترضان و تخریب‌کنندگانِ مدیریت شهریِ کنونی، از آنکه منافعِ ویژه‌شان قطع شده و قطار مدیریت شهر بر ریل اصلی افتاده و باج به کسی نمی‌دهد، صدایشان بلند است؛ هرچند صبوریم و با شکیبایی همین اعتراض‌ها و تهمت‌ها و توهین‌ها و تخریب‌ها را نیز به گوش جان می‌خریم؛ هرچند با منافع ملت بازی نخواهیم کرد.

 1. شهر دلخواه ایرانیان آگاهی و دانش شهری را افزایش می‌دهد. این شهر اندیشه‌ها، تصورات، نوآوری و تمایلات شهروندان را برای خلق فضاهای جذاب و حل مسائل شهری برمی‌انگیزد .

بر پایه این گزاره، شهر را با خرافات و تندروی و واپسگرایی اداره نکردیم و نخواهیم کرد. ملاک عمل ما خلاقیت، نوآوری و تمایلات شهروندانی است که به صحنه آمدند تا یاریگر مدیریت شهری باشند و با کنشگری خود آینده اصفهان را بسازند؛ شهر را برای همه شهروندان ساخته‌ایم تا محلی برای زیست بهتر و بهبود کیفیت زندگی‌‌شان شود؛ نه شهری برای فرار نخبگان و جذب فرومایگان!

 1. شهر دلخواه ایرانیان از سرمایه‌های انسانی، طبیعی، مالی و اجتماعی خود بهره می‌برد و آنها را از دست نمی‌دهد .

آنچه در رویدادها، بزرگداشت‌ها و نامگذاری‌های این چند ماه خود را آشکار ساخت، این بود که سرمایه‌های انسانی و نمادین شهر دوباره یا به صحنه آمدند و یا نامشان دوباره بر زبان‌ها جاری شده است. امروز پس از سال‌ها از بزرگانی چون امیرقلی امینی، ارچنگ، میرزاآقا امامی، معارفی، هنرفر، سروشیار، ارحام صدر، کسایی، فاطمی، برازنده، قوکاسیان، شریعت، سردار بی‌بی مریم بختیاری، کیوان، ادیب و دیگر مفاخر شهر سخن به میان می‌آید و این افتخار ماست.

 1. شهر دلخواه ایرانیان برای همگان زیست‌پذیر و امیدبخش است. این شهر میزبان مراسم و جشنواره‌های مختلف بوده و همه گروه‌های مردمی را دور هم گرد می‌آورد .

میزبانی جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و در مجموع هر آنچه دلِ شهروندان را شاد کند و زمینه گردهم‌آیی اقشار مختلف را فراهم آورد، یکی از اولویت‌های این دوره از مدیریت شهری بوده است. نمی‌فهمم کجای این سیاستگذاری که هم نشاط اجتماعی را به همراه دارد و هم اقتصاد خلاق شهر را به تکاپو در می‌آورد خسارت‌بار و آسیب‌زاست که مدام ما را از آن نهی می‌کنند و بر حذر می‌دارند! به راستی، آن همه برنامه‌های کلیشه‌ای، پر هزینه، بی مخاطب و بی‌خاصیت بس نبود؟! چرا باید از اینکه همه جریان‌های موثر شهری به صحنه می‌آیند و شهر را از آنِ خود می‌دانند واهمه داشته باشیم؟! به خدا قسم اینها به غیر از اعتمادسازی میان شهروندان و مسوولان هیچ منکری در خود جای ندارد. خواهش می‌کنم، بس کنید.

سال نخست حضور در شورا |۳ تیر ۹۷|صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری در اعتراض به واگذاری معدن موته در منطقه حفاظت شده:

مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق امن، آخرین بازماندگان جانوری و گیاهی کشور محسوب می‌شوند. بنا به اظهار کارشناسان طی چهار دهه گذشته بیش از نود درصد جمعیت حیات وحش کشور نابود شده است.

توسعه شهرها و صنایع، دست‌اندازی به این مناطق از طریق جاده‌سازی، ایجاد صنایع و معادن، مناطق نظامی، وجود بیش از یک میلیون اسلحه شکاری، خشکسالی که باعث نابودی منابع آب و غذا شده، کمبود محیط‌بان و امکانات لازم توسط سازمان حفاظت محیط زیست، فقر فرهنگی و مالی که سبب شکار غیرمجاز شده و بسیاری دیگر از عواملی از این دست، همگی سبب نابودی ذخیره‌های گیاهی و جانوری در سال‌های اخیر شده است.

پناهگاه حیات وحش موته یکی از مناطق بی‌نظیر و بهترین زیستگاه آهو در استان اصفهان می‌باشد؛ هر چند شوربختانه در سال‌های اخیر مورد دست اندازی قرار گرفته است. گفتنی است، طبق قانون سازمان حفاظت محیط زیست هرگونه تصرف و تجاوز به این مناطق، ولو کَندن یک بوته خار نیز مجازات خواهد داشت.

صدور مجوز اکتشاف ٣۶ هکتاری معدن تراورتن در منطقه حفاظت شده موته به حوزه علمیه اصفهان تعجب کارشناسان، کنشگران و شهروندانِ دلسوز و علاقمند به محیط زیست را به دنبال داشت. سوای از این دل نگرانی‌ها که در این کشور تبدیل به رویه معمول شده، آثار غیرقابل جبران زیر را در پی خواهد داشت:

نخست) ایجاد ناامنی در منطقه: در اختیار قرار گرفتن این ٣۶ هکتار به معدن‌کاران که تنها برای اکتشاف است و عملاً با محوطه‌سازی و جاده‌سازی و تاسیسات جانبی شاید تا چندین برابر این عدد برسد، و انفجارات ناشی از آن باعث ترس حیات وحش شده و فرار چند کیلومتری جانوران از منطقه می‌شود.

دوم) ایجاد جاده برای معدن، ورود افراد غریبه، کارگران فصلی و معدن‌کاران سبب تسلط شکارچیان به منطقه و افزایش شکار خواهد شد. تجربه‌های تیره و سیاه گذشته نشان داده بسیاری از عوامل اجرایی چنین پروژه‌هایی رفته رفته به شکارچی یا راهنمای شکارچی تبدیل می‌شوند.

سوم) این معدن در مسیر کوچ حیوانات است و سبب جزیره‌ای شدن و حبس حیوانات در بخشی از منطقه می‌‌شود. این مساله در شرایط بروز بیماری‌های اپیدمی بسیار خطرناک خواهد بود.

و اما مهمترین نگرانی بنده و کارشناسانِ محیط زیست و شهروندان که به این مساله ورود کرده‌ایم و شاید به زودی برخی مسوولانِ همیشه دلواپس دوباره به ما خرده بگیرند که میمه و موته چه ربطی به شما و شهر اصفهان دارد این است که گرد و غبار حاصل از اکتشاف معدن و باز شدن پوشش گیاهی و خاکیِ ناشی از آن نه تنها سبب آسیب به گیاهان منطقه که جزو ذخیره‌های گیاهی کشور هستند می‌شود، بلکه در این وانفسای هجوم و فراگیر شدن ریزگردها در منطقه مرکزی و کویری کشور و تنگ شدن نفس ملت زیر بار این بی‌تدبیری‌ها و آلودگی‌ها، بهره‌برداری از این معدن بر حجم این توده‌هایِ آلاینده خواهد افزود و بی‌شک مخالفت چند دهه اخیر سازمان حفاظت از محیط زیست با این پروژه، ریشه در این آینده‌پژوهی و مخاطرات ناشی از آن دارد.

همچنین، تجاوز به این منطقه به این شکل می‌تواند مجوزی برای دیگر نهادهای عمومی و خصوصی قدرتمند برای تجاوز به آخرین زیستگاه‌ها و ذخیره‌های گیاهی و جانوری کشور گردد و اگر جلوی آن گرفته نشود هر روز شاهد این تنش‌ها و مخاطرات خواهیم بود.

اینجانب به عنوان نماینده مردم اصفهان در شورای شهر که برای دفاع از منافع ملت سوگند یاد کرده‌ایم، ضمن هشدار نسبت به نتایج این تصمیم اشتباه و زیان‌بار، از آقای استاندار و سایر مسوولان مرتبط با این پروژه درخواست تجدیدنظر دارم و با یادآوری فرمایشات رهبری معظم مبنی بر اینکه “برای حل مسائلی چون آلودگی هوا در کلان‌شهرها و پدیده گرد و غبار و فرسایش خاک بیشتر از تبلیغات، باید کار و تلاش جدی و پیگیری مستمر انجام دهند” و در همان نشست درباره کوه‌خواری و زمین‌خواری و نابودی جنگل‌ها اشاره دارند که “دستگاه‌های مسوول باید قاطعانه به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی، جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند”.

خاطر نشان می‌سازم چنانچه بر این مصوبه خود اصرار دارید دیری نخواهید گذشت آثار مخرب محیط زیستی آن نه تنها دامن شما را می‌گیرد و نفس زیست‌بوم ایران را خواهد گرفت، بلکه شهروندان آگاه اصفهان که چشم به راه حل بحران‌های محیط زیستی توسط دولت و نهادهای حاکمیتی هستند، این تصمیمِ شما را نیز به پای سایر ناکارآمدی‌ها گذاشته و شکاف و بی‌اعتمادی حاکمیت و ملت را به همراه خواهد آورد.

از ما گفتن بود و از شما اقدام و عمل…

 

سال نخست حضور در شورا | ۱۰ تیر ۹۷|صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره ایجاد فضای شاداب فرهنگی در اصفهان:

باید تلاش کنیم که فضای مشکلات اقتصادی کنونی را با اجرای برنامه‌های مثبت برای شهروندان تلطیف کنیم و در پایان تابستان و در نیمه اول شهریور ماه با شکوه و عظمت بتوانیم سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را میزبانی کنیم و تابستان امسال را به فضایی سرشار از نشاط و شادی تبدیل نماییم.

هزینه‌های زیادی که امروز در حوزه اقتصاد بر روی خانواده ها تحمیل شده، قاعدتا تاثیر خود را بر روی برنامه‌ریزی خانواده‌ها در سبد تفریح و گردشگری مورد نیازشان خواهد گذاشت و مشکلات اقتصادی باعث شود که مردم نتوانند نشاط و شادی را برای خانواده خود رقم بزنند.

در این فضا رسالت ما این است در شهر اصفهان که میزبان گردشگران هستیم و بیش از دو میلیون نفر جمعیت داریم و با توجه به تاکیدات جناب آقای شهردار اصفهان در ایام بودجه سال ۹۷ مبنی بر تامین اعتبار و تخصیص ردیف‌های بودجه فرهنگی شهر باید تابستان امسال را که از لحاظ اقتصادی تابستان پرفشاری برای خانواده‌هاست، با برنامه‌های شاد و پرنشاط در فضاهای تفریحی و مکان‌های متعدد برای خانواده ها متحول سازیم.

یادمان نرود که روزی در اصفهان در دهه ۷۰ و  ابتدای دهه ۸۰ تمام محلات و فضاهای شهری مملو از رویدادهایی بود که به واسطه مشارکت نهادهای مدنی، سمن‌ها و بخش خصوصی مرتبط با فرهنگ و هنر در کنار شهرداری اجرا می‌شد و دوباره باید این سنت زنده شود و البته در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شد.

از آقای علی معینی و دوستانی که در مجتمع سیاحتی سپاهان در کوه صفه در ایام مسابقات تیم ملی با تدارک برنامه‌هایی برای پخش مسابقه تیم ملی ایران اقدام کردند، تشکر می‌کنم.

امیدواریم مشکلات اقتصادی شهرداری سبب کاهش تعداد و کیفیت این رویدادها در شهر نشود.

 

سال نخست حضور در شورا | ۲۱ مرداد ۹۷|صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره عدم توجه به مصوبات شورای نامگذاری:

چرا شورای نظارت شهرستان مصوبات لایحه اول شورای نامگذاری و شورای شهر را که در صحن علنی شورا به تصویب رسید، کماکان بلاتکلیف گذاشته است؟.

با توجه به گذشت حدود ۶ ماه از دوره جدید شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر اصفهان و برگزاری جلسات متعدد شورای نامگذاری در طول این مدت متاسفانه تاکنون یک لایحه از مصوبات شورای نامگذاری به صحن علنی شورای شهر ارسال شده، در صورتی که حداقل سه یا چهار لایحه در نوبت اعلام وصول است که شهرداری هنوز این لوایح را ارسال نکرده است.

فرماندار محترم اصفهان روز پنج‌شنبه در جلسه‌ای اعلام کرد که شورای نامگذاری معابر شهری در اصفهان طبق قانون عمل می‌کند. آقای فرماندار اگر ما براساس قانون عمل می‌کنیم، چرا شورای نظارت شهرستان مصوبات لایحه اول شورای شهر را که در صحن علنی شورا به تصویب رسید، کماکان بلاتکلیف گذاشته است و به غیر از یک یا دو مورد خنثی سایر موارد را تایید نمی کند؟.

اگر کار ما غیرقانونی بود، باید براساس قانون به یک مدل و روش دیگر عمل می‌کردید، اما براساس ماده ۶ که بحث شورای نظارت شهرستان بر نامگذاری‌ها است اگر در سه بند دوستان شورای نظارت باید تحلیل، ارزیابی و ارائه گزارش داشته باشند که جناب آقای معین رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به درستی در همان زمان پاسخ آقای فرماندار را دادند اما بعد از حدود سه، چهار ماه هنوز مصوبه اول شورای نامگذاری که در صحن علنی شورا به اتفاق آراء به تصویب رسید، اعلام و ابلاغ نشده است.

همکاران محترم؛ پس از گذشت یکسال که ۶ ماه تاخیر در انتخاب اعضای شورای نامگذاری بود و ۶ ماه از این دوره می گذرد، یک تابلویی از دوره جدید در شهر اصفهان نصب نشده است که آقای رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان باید به این مسئله رسیدگی کنند و برای مردم شفاف سازی داشته باشند.

 

سال نخست حضور در شورا | ۲۱ مرداد ۹۷|صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره وضعیت شرکت‌های شهرداری اصفهان:

یک سال از فعالیت شورای شهر می‌گذرد اما در این مدت گزارشی از شرکت‌های وابسته به شهرداری از لحاظ فعالیت‌ها و وضعیت مالی ارایه نشده است. ما در این مدت فقط در حوزه شهرداری و سازمان‌ها ورود کردیم و اطلاعی از وضعیت شرکت‌ها نداریم. ما در مقابل اذهان عمومی موظف به پاسخگویی هستیم. در این راستا ضروری است که هیئت رییسه شورای شهر ورود کرده و شرایط این شرکت‌ها را بررسی و گزارشی در این خصوص ارایه شود.

 

سال دوم حضور در شورا | ۲۵ شهریور ۹۷|صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری درباره دلایل استعفا از سخنگویی شورای شهر:

خدمت موکلان ارجمندم شهروندان عزیز و فرهیخته اصفهان سرافراز و نیز همکاران گرامیم در شورای شهر عرض سلام و ادب دارم.

همان‌گونه که آگاهید مردم شریف و فهمیده اصفهان در انتخابات سال پیش شورای شهر، بر اساس برنامه‌هایی که فهرست “شهر امید” در معرض داوری آنان گذاشت، با رایی بی‌سابقه و معنادار در مقایسه با ادوار گذشته، به این فهرست اعتماد کردند و کلید اداره شهر خود را به ما سپردند.

بدیهی‌ترین نکته در هر انتخابات این است که از سویی مردم از منتخبان و موکلان خود به حق انتظار دارند که به برنامه‌ها و وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند و از سوی دیگر وظیفه اخلاقی و قانونی نمایندگان نیز این است که تمام تلاش و توان خود را برای تحقق آن وعده‌ها به کار گیرند و در این راستا کوتاهی روا ندارند.

تاسف اینجاست که برخی جریان‌های غیرمسئول و قدرتمند که نیازی به نام بردن از آنها نیست و همگی می‌شناسیم و می‌شناسید، برای خود وظیفه‌ای جز مقابله با خواست مردم و ناامید کردن آنها نمی‌بینند و بر خلاف ادعاهای دروغین خود به عنوان دفاع از شرع و ارزش‌ها، از هیچ وسیله نامشروع و غیراخلاقی برای رسیدن به این هدف خودداری نمی‌کنند و تاسف بیشتر و بالاتر در این است که متاسفانه بخش‌هایی از دولت نیز که باید تابع خواست و نظر اکثریت مردم باشد، خود آب به آسیاب مرتجعان و متحجران می‌ریزند و بلکه از پشت پرده به آنان خط می‌دهند.

شوربختانه، این موج عظیم و پر فشار تحجر و واپسگرایی، حتی به بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نیز رحم نمی‌کرد و همان‌گونه که همگان آگاهند گله و شکوای حضرت امام (قدس سره) از این همه قشری‌گری به ویژه در سال‌های پایانی عمر شریفشان، پژواکی بلند یافته بود و در بیشتر پیام‌های آن بزرگوار انعکاس یافته بود.

پُر واضح است که اگر نبود اندیشه و تدبیر پیشوای فقید جمهوری اسلامی، فتواهای روشنگر آن عزیز، برداشتن گامی موفق در برابر این جریان واپسگرا میسر نمیشد.

فراموش نکنیم امام با همه شجاعت و صلابتی که در دفاع از اسلام و حقوق و کرامت مردم داشتند، در باب ایجاد تحول در جامعه از جمله امور فرهنگی و فراهم ‌آوردن فضای مناسب با نیازهای اساسی انسان روزگار ما و متناسب با مقتضیات زمان سخن می‌گفتند و شکستن حصارهای جهل و خرافه را شرط رسیدن به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی (ص) می‌دانستند و با توجه به ذهنیت‌های نادرست و تأثیر آن در جامعه مؤمنان بود که از لزوم «قربانی شدن در این راه» دم می‌زدند و می‌خواستند تا دعا کنیم که آن وجود شریف نیز یکی از قربانی‌های آن گردند.

اما متأسفانه در صحنه برخورد با شورای اسلامی شهر اصفهان چندی است که با شکسته شدن همه مرزهای قانونی، شرعی، اخلاقی و عرفی کار از نقد و ارزیابی (ولو غیرمنصفانه) گذشته و هر وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خاصی مباح شمرده شده است و حتی افرادی نادان و هتاک به خود اجازه دادند با سوءاستفاده از تریبونهای محترم در ماه مبارک رمضان، جمعی از بچه مسلمانان خالصی را که در سنگر شورا به خدمتگزاری مشغولند، از جرگه مسلمانی خارج بدانند و کسانی که در برابر کوچکترین حرکتی که منافع شخصی و گروهیشان را به خطر می افکند، فریاد وااسلاما سر می‌دادند در برابر این منکر بزرگ سکوت پیشه کردند و بدین سان می‌رود که کار به کلی از روال منطقی و مشروع خارج شود و در نتیجه فضایی ناسالم و آشفته پدید آید که فوری‌ترین اثر آن دلزدگی و ناامیدی مردم شریف باشد است.

باری، مجموعه شرایط چنان بوده و هست که مرا در موقعیتی قرار می‌دهد که از ادامه خدمت در سمت عضویت در هیات رییسه شورای شهر و سخنگویی شورا عذرخواهی کنم و کناره‌گیری خود را اعلام می‌دارم. همان‌گونه که همکاران آگاهند این موضع و نظر از مدتها پیش پیدا و ابراز شده است اما به احترام توصیه‌های بسیاری از بزرگان اصلاحات و از جمله رئیس محترم شورای شهر، اعلام رسمی این موضع را تا امروز که در آستانه دومین سال فعالیت شورای پنجم و انتخابات هیات رئیسه، قرار داریم به تاخیر انداختم.

اینجانب ترجیح می‌دهم که بدون دغدغه مسؤولیتِ سخنگویی با آزادی و اختیار بیشتر وظیفه قانونی خود را به عنوان عضو شورای شهر در دفاع از مصالح موکلان و برنامه‌های “شهر امید”، طوری که آن را می‌شناسم و به آن باور دارم، و نیز مقابله با جمود و تحجر و واپس‌گرایی که آن را بزرگترین آفت حکومت و نظام دینی می‌دانم و ذهن مبارک امام را به خصوص در سال‌های آخر عمر شریفشان نسبت به این آفت ایمان و زندگی‌سوز شدیداً نگران و بی‌تاب یافته‌ام، در موقعیتی تازه و به صورتی دیگر انجام دهم.

 

سال دوم حضور در شورا | ۱۵ مهر ۹۷|صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری در انتقاد از طرح بازچرخانی آب زاینده‌رود:

مسوولان استان اصفهان در یک سال اخیر در جلسات با اعضای شورای شهر و بسیاری از نشست‌های کارشناسی و بازدیدها، قول عملیاتی کردن راهکارهایی که نتیجه فعالیت سالیان گذشتهِ کارشناسان و کنشگران محیط‌زیست بود را سر می‌دادند؛ از جمله تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود، کنترل مصرف آب باغات غرب استان بر اساس تحقیقات کارشناسان جهاد کشاورزی و از همه مهمتر، تامین منابع مالی پروژه‌هایی که به طور مستقیم کسری آب زاینده‌رود در عرض دو سال را تامین کند. در حالی‌که دولت محلی باید بابت موفقیت یا عدم موفقیت این وعده‌ها توضیح دهند، به یک باره شاهد عزم جناب آقای استاندار برای اجرایی کردن طرح بازچرخانی آب در بخش محدودی از زاینده‌رود هستیم.

آن‌چه در توصیف طرح بازچرخانی آب گفته می‌شود “جاری شدن دائمی زاینده‌رود” است!؛ نطق امروز بنده در آستانه ۱۸ مهرماه روز نکوداشت زاینده‌رود، بر پایه چند پرسش مشخص درباره ابهام‌های ایجاد شده در این طرح است تا به عنوان نماینده مردم در شورای کلان‌شهر اصفهان بتوانم پاسخگوی موکلانم باشم.

اگر منظور طراحان این طرح از زاینده‌رود صرفاً حد فاصل ناژوان تا پل شهرستان است، پس نام بقیه‌ این رودخانه چیست؟ رودخانه چیزی نیست که فقط ما شهروندان اصفهان می‌خواهیم، بلکه مردم ورزنه، زیار، فلاورجان و سایر شهرها و روستاهای بزرگ و کوچک این مسیر هم مثل ما رودخانه را می‌خواهند.

آیا طراحان در تدوین این طرح متوجه تنش‌های اجتماعی و پیامدهای اکولوژیک آن بوده‌اند؟ این طرح برپایه کدام ارزیابی‌های‌ محیط‌زیستی و اجتماعی مطرح و خلق شده است؟ نمی‌توانیم آب را در بخش محدودی از رودخانه جاری کنیم سپس بگوییم رودخانه احیا شد!.

از سد چم‌آسمان تا تالاب گاوخونی ۲۸۰ کیلومتر فاصله است. چگونه می‌توانیم ادعا کنیم این طرح تالاب گاوخونی را احیا می‌کند؟

زمانی که در سرچشمه‌های زاینده‌رود بیش از ۱۴۰۰ میلی‌متر بارندگی داشتیم، هشت ماه از سال رودخانه خشک بود، چگونه با ۶۰ میلیون مترمکعب آب می‌خواهیم رودخانه را احیا کنیم، آب به تالاب برسانیم و آب مورد نیاز کشاورزان شرق را هم تامین کنیم؟!

بر پایه نظرات کارشناسان و دانشگاهیان، این طرح کارکرد نقطه‌ای دارد؛ به این معنا که تنها شمایل یک نقطه را خوب جلوه می‌دهد ولی صورت مساله که چگونگی نجات یک پیکره باشد را حل نمی‌کند و به جای حل مساله، راه نزدیک‌تر را میان‌بر زده است!.

پذیرفتن این طرح یعنی پذیرفتن مرگ دائمی زاینده رود!. جاری ساختن آب یا پساب در بخش کوچکی از بستر رودخانه توهم حل مشکل را بین مردم و جهانیان ایجاد می‌کند و مسوولان کشوری را بابت جاری ساختن رودخانه و حل مشکل این پیکره بی‌انگیزه می‌کند.

عالیجنابان

اگر به تاریخچه وضعیت کنونی رودخانه نیک بنگرید، ایجاد مشکلات کنونی برای زاینده‌رود نتیجه همین نگاه نقطه‌ای و سازه محور بوده است. مشکل فعلی، نقطه‌ای نیست؛ تنها پل‌های تاریخی در خطر نیستند، فرونشستِ زمین تمام اصفهانِ باشکوه را تهدید می‌کند؛ ما باید حیات در این مجموعه را حفظ کنیم.

همانگونه که در مقدمه اشاره کردم، این طرح نقاط ابهام فراوانی دارد. برای ارزیابی فنی این طرح توسط موافقان و مخالفان باید اطلاعات کامل و دقیقی از طرح ارائه شود. این در حالی است که اظهارات متفاوتی درباره جاری شدن یا نشدن پساب گفته می‌شود!. از طرف دیگر در مورد طول مسافت انتقال آب نیز آمارهای متعددی ارائه شده و آنچه در جلسات داخلی عنوان می‌شود با آنچه علنی بیان شده، متفاوت بوده است!.

تجربه نشان داده در زمان خشکی، ۴ تا ۵ مترمکعب در ثانیه از آب زاینده‌رود به آب‌خوان‌ها فرو می‌رود یا تبخیر می‌شود. در زمان جاری بودن نیز این میزان یک‌ودو دهم مترمکعب در ثانیه است؛ آن‌وقت با حجم آبی که گفته شده (دو متر مکعب بر ثانیه) چگونه می‌شود هم آب را در بستر نگهداشت هم سهم تالاب گاوخونی را تامین کرد و هم آب مورد نیاز کشاورزان شرق را؟

از سوی دیگر، در صورتی‌که پساب به طور کامل تصفیه نشود مشکلات بهداشتی برای شهروندان به وجود می‌آورد؛ از این رو، لزوم تصفیه تکمیلی و بوزدایی قبل از عملیات اجرایی ضروری است.

از بعد میراث فرهنگی، آیا در این طرح بناست زیر پل‌های تاریخی ترانشه ایجاد کنند؟! و چنانچه بنا دارند لوله‌هایِ انتقال آب را کف بستر بگذارند، به این مساله دقت شده که پساب سبب خورندگی بسیار زیاد لوله‌هایی که با صرف میلیاردها تومان تامین شده بوده و دچار فرسایش و خوردگی می‌شوند؟!. و اگر لوله‌ها را به ناچار کنار رودخانه می‌گذارند، آیا ارتفاع ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متری لوله‌ها منظر رودخانه و شهر را از بین نمی‌برد؟!

در پایان یادآور می‌شوم که منابع مالی مورد نیاز برای انجام این طرح تقریباً معادل منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و پیشرفت و راه اندازی سد تونل سوم است. مسوولان بیان کنند چرا به جای احیای پایدار زاینده‌رود از طریق ساخت و تکمیل سد تونل سوم و تونل دوم، قصد دارند این هزینه را صرف یک کار کوتاه مدت، غیرکارشناسی، مبهم و ناکارآمد کنند؟!

وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقین

سال دوم حضور در شورا | ۶ آبان ۹۷ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره عملکرد برخی مدیران شهرداری:

تذکرم به شهردار اصفهان که گمان می‌کنم به ایشان باید یادآوری کنم که چگونه ما و ایشان و برخی مدیرانِ ناکارآمدشان که از اتفاق از شکست‌خوردگان در انتخابات گذشته‌اند، بر این صندلی تکیه زده‌ایم و در حالی‌که حامیان و باورمندان به لیست امید و اصلاح‌طلبان در شهرداری و نهادهای تابعه آن سرکوب می‌شوند و سرکوفت می‌شنوند، یک عده فرصت‌طلب در پست‌های کلیدی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته‌اش ارتقا می‌یابند و منصوب می‌شوند!

وای به حال مدیران عامل سازمان‌ها و شرکتهایی که از دوش جوانان اصلاح‌طلب به مقامی رسیده‌اند و سفره‌شان را با تندروها پهن کرده‌اند! مردم آنها را خوب زیر نظر دارند و به موقع رسوای این شهر خواهند شد! فعلا به همین بسنده می‌کنم.

آقای شهردار؛ هم شما خوب آگاهی و هم ما می‌دانیم که چه کسانی در بدنه شهرداری و سازمان‌های تابعه شما سنگ‌اندازی می‌کنند و چوب لای چرخِ نظامِ عاقل شده مدیریت شهری کرده‌اند و نمی‌گذارند از لحاظ مالی، عمرانی، فضاسازی شهری و فرهنگی و اصلاحات سیستمی به پیش برویم!

اینها در ظاهرِ دوست و مدیرِ متخصص به شما و برخی منصوبانِ تازه به دوران رسیده شما نزدیک شده‌اند و فقط یک هدف دارند و آن این‌که: امید مردم به اصلاحات را ناامید سازند! قرار ما با شما مشی اصلاح‌طلبانه و توسعه‌گرایانه بود و این را در شما خوب می‌دیدم!!! مدیران‌تان را از انتصاب فرصت‌طلبان و نان به نرخ روز خوران پرهیز دهید.

 

سال دوم حضور در شورا |۲۰ آبان ۹۷ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره نصب تابلوهای شهری مزین به نام مفاخر کشور:

در ابتدا یاد و نام شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی و نیز پدر داستان‌نویسی نوین ایران، محمدعلی جمالزاده که این روزها سالگرد درگذشت این بزرگان است را گرامی می‌دارم. شورای نامگذاری و شورای شهر اصفهان مفتخرست نام این دو چهره پر فروغ ایران و اصفهان را بر دو خیابان مزین کرده است. لیکن از شهردار محترم تقاضا دارم در نصب تابلوهای شهریِ مصوب، اقدام فوری انجام دهند.

 

سال دوم حضور در شورا | ۲۰ آبان ۹۷ | صحن علنی شورا

 تذکر مهدی مقدری درباره برخوردهای قضایی:

افتخار دارم در این یک سال گذشته در دفاع از همکاران شورایی خود آقایان سپنتا نیکنام در یزد و مهدی حاجتی در شیراز ساکت ننشستم و با بیان و کلمات منطقی و در چارچوب موازین قانونی نکاتی را اعلام داشتم، لیکن برای هر دو مورد با شکایاتی به دادگاه انقلاب احضار شدم که بنا ندارم درباره آنها فعلاً سخن بگویم؛ ولی مردم خود این دو متن را قضاوت کنند که آیا تشویش اذهان عمومی یا تبلیغی علیه نظام بوده است؟!

 

سال دوم حضور در شورا | ۲۰ آبان ۹۷|صحن علنی شورا

 تذکر مهدی مقدری درباره اکران فیلمهای گروه هنر و تجربه:

از شهردار و معاون فرهنگی ایشان درخواست دارم با توجه به تعطیلی اکران فیلم‌های گروه هنر و تجربه توسط حوزه هنری اصفهان، با رایزنی با دست‌اندرکاران این نهاد نسبت به اکران منظم و مستمر این فیلم‌ها در ازای بدهی‌های حوزه هنری به شهرداری اصفهان اقدام لازم را پیگیری نمایند تا جوانان مشتاق به این دسته از فیلم‌ها فرصت مجدد برای تماشا و نقد و بررسی آنها پیدا کنند. هر چند شهرداری موظف به این موضوع نیست ولی برای رضایت مردم بهتر است پیشگام شویم تا فرصتهای جدید فرهنگی که در این دوره ایجاد شده، تکمیل شود.

 

سال دوم حضور در شورا | ۱۸ آذر ۹۷|صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری برای پاسداشت اصحاب فرهنگ و هنر:

سخنانم، برخی مدیران و مسوولان استان را می رنجاند و از این رو بزرگان از بنده خواستند سکوت کنم و چیزی نگویم! از استاندار، شهردار و رییس شورای شهر اصفهان خواهشمندم از کیان اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در اصفهان دفاع کنند. فعلا همین!!!

 

سال دوم حضور در شورا | ۲ دی ۹۷ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره تخریب تابلوهای چهره‌های نامی در شهر اصفهان:

تذکر نخست که نمی‌دانم خطاب به کدام شخصیت حقوقی اعلام دارم درباره تخریب تابلوهای شهری که سوای از هتک حرمت چهره‌های فاخر ایران زمین از جمله دکتر فاطمی و آیت‌ الله هاشمی رفسنجانی، سبب خسارت به اموال عمومی شهر شده که تنها در مورد تابلو شبرنگی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی حدود یکصد میلیون ریال است. اگر قانون ملاک است، جلوی این حرکت به ظاهر سازماندهی شده را بگیرید.

 

سال دوم حضور در شورا | ۲ دی ۹۷ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری به رفتارهای مداخله گرایانه در مدیریت شهری:

برخی نهادها با وجود صدور مجوز برنامه‌های مردمیِ گذر فرهنگی چهارباغ عباسی به مناسبت شب یلدا، در آستانه شروع این مراسم دستور لغو آن را می‌دهند و با وجود اطلاع‌رسانی عمومی به شهروندان و حضور پرشمار آنها در محل اجرای برنامه شاهد این وضعیت می‌شوند. این وادادگی تا کی؟! بالاخره دولت می‌خواهد مردم شاد باشند و ضعف عملکردی‌شان در اصفهان را شهرداریِ فرهنگیِ اصفهان پوشش دهد یا فقط ادعای حل مشکل افسردگی و خمودگی جامعه را دارند؟! از جناب آقای استاندار درخواست دارم جلوی این موضع انفعالی دولت و نهادهای مداخله‌گر را بگیرند و به جای رفتارهای سلبی و حذفی، کنش‌های ایجابی و انگیزه‌بخش را تقویت کنند.

جناب آقای مهندس معین

ما که دنبال حاکمیت قانون هستیم از جانب عده‌ای تندرو خطاب می‌شویم؛ و آنها که جلوی اراده ملت می‌ایستند، عزیزند!!! بقیه برای بعد…

 

سال دوم حضور در شورا | ۱۶ دی ۹۷ | صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری درباره برخی موضوعات داخلی شورا:

درخواستم از رییس شورای شهر و استاندار اصفهان این است که سریعتر شورای حل اختلاف در خصوص سفر لهستان اینجانب تشکیل شود.

بنده در آن جلسه اسناد و دفاعیات خود و شهادت نمایندگان نهادهای نظارتی و امینتی که پای صحبت‌های ما نشستند و تایید کردند را بیان کنم. پس خواهشمندم پیگیری نمایید این جلسه تشکیل شود تا این کانال‌های زرد بیش از این برای سفر لهستان دست و پا نشکنند.

در خصوص حضور خبرنگار صدا و سیمای اصفهان پس از یک سال در صحن شورا نیز باید عرض کنم که تنها صدا و سیمای مرکز استان است که از شورای شهر گزارشی تهیه نمی‌کنند و به مردم گزارش نمیدهد و امروز هم که آمده اند تا از نطق بنده برای گزارش‌های سلیقه‌ای خود خوراکی تهیه نمایند که سخت در اشتباهند، چراکه مسایل درون خانوادگی ما محل طرحش در گزارش‌های یک‌جانبه شما نیست و بهتر است به ماموریت های دیگر خود برسید و بیهوده وقت صرف ما نکنید. متنی که برای امروز خطاب به رییس محترم شورا تنظیم کرده‌ام به دلیل مفصل بودن و فرصت کم تقدیم ایشان می‌کنم و در صورت صلاح‌دید جزییات آن را منتشر سازند.

 

سال دوم حضور در شورا | ۵ اسفند ۹۷ | صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری درباره وضعیت شادی شهروندان اصفهانی:

خبر تلخ و ناامید کننده است: “بر اساس بررسی‌های وزارت اقتصاد، در سال ۹۶ کمترین امتیاز را در احساس خوشی داشتن، استان اصفهان کسب کرد”؛ بر پایه گزارش پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در راستای سنجش و ارتقای بهره‌وری که مربوط به تحلیل شاخص سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۶ بوده و توسط وزارت اقتصاد منتشر شده است، یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی «احساس خوشی داشتن» بوده که در میان مردمان استان‌های مختلف پژوهش شده است. از شهروندان استان‌ها پرسیده شده بود “آیا طی هفته گذشته احساس خوشی زیادی داشتید؟” میانگین کشور در این مؤلفه ۰.۵۷ است که ۱۵ استان امتیازی بالاتری از میانگین کسب کرده‌اند. (خبر آنلاین/ یکم اسفند ٩٧).

جناب آقای استاندار

آقای رییس،

اعضای محترم شورای اسلامی شهر اصفهان

اگر بپذیریم شهر اصفهان با حدود دو میلیون جمعیت مهمترین رکن جمعیتی استان و این گزارش به شمار می‌آید، ما در چنین وضعیتی، مدیریت شهری اصفهان را در سال ۱٣٩۶ به دست گرفتیم!

شهری که در ادوار تاریخ به سرزندگی، پویایی و شادی و نشاط مردمانش زبان‌زد ایران و جهان بود، این‌گونه به ما تحویل داده شد!

بی‌شک، در تنظیم این گزارش‌ها اهداف سیاسی ملی و محلی دخیل نبوده است؛ اینها واقعیتِ شهری است که باید دوباره احساس شادمانی را تجربه کند.

امیدوارم مسوولان شهری و استانی دریافته باشند اصرار کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان برای سرزنده‌سازی فرهنگی این کلان‌شهر برای چیست و چرا در جلسات بودجه شهر برای یکان یکان ردیف‌های برنامه‌ای و عمرانی عرصه فرهنگ و هنر و شادی و نشاط شهروندان، رگِ گردن‌مان برافروخته می‌شود.

حجه‌الاسلام ارزانی، مشاور کنونی وزیر فرهنگ در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با اشاره به این گزارش گفتند: باید علت شاد نبودن مردم اصفهان سنجیده شود و من از وزیر خواستم برای اصفهان کار ویژه انجام شود!!.

آقای ارزانی فرهیخته

اگر شما فراموش کردید، ما به خوبی یادمان هست دستِ بر قضا جنابعالی در همین سال‌ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوده‌اید که وظیفه دبیری شورای فرهنگ عمومی نیز مطابق قانون بر عهده‌تان بود!

مگر نه آنکه شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی یکی از کارویژه‌های قانونی این نهادها بوده و هست؟!

طوری سخن نگویید که از وضعیتِ پیش آمده ناآگاه بوده‌اید و یک شبه این بحران ایجاد شد!

شما و مدیرانِ کلِ پیش و پس از شما که از اتفاق همسو و در یک مسیرِ گفتمانی و روش اجرایی هستید اکنون باید پاسخ دهید برای این شهر و دیار چه کرده‌اید که حاصل آن این نتیجه خجالت‌آور شده است؟! آیا متولیانِ به وجود آوردنِ چنین شهرِ خسته و بی‌نشاط قادرند سرشان را در کشور بالا بگیرند؟! مگر نه اینکه مهمترین نهادهای متولی شادی و نشاط اجتماعی در دستان شما بوده و است؟!

اعضای محترم شورا

شاید خیلی‌ها ریشه این وضعیت را در خشکی زاینده‌رود و یا عواملی دیگر بدانند؛ آنچه مهم است اینکه ما باید شهروندان را از این وضعیت خارج کنیم و نگذاریم پرسش “آیا طی هفته گذشته احساس خوشی زیادی داشتید؟” با پاسخ منفی باقی بماند. اینک نوبت ماست با برنامه‌ریزی فرهنگی و هنری و اجتماعی، شهر را از این بحران خارج کنیم و امیدهای به آینده را افزون نماییم.

شهروندان اصفهان

ما در یک سال و نیمی که از عمر این دوره شورا سپری شد در مسیر سرزنده‌سازی و نشاط و شادابی شهر حرکت کردیم. هر چه در توان داشتیم به خدمت شما آورده‌ایم. پیشرفت‌های این حوزه، دوست و رقیب را به زبانِ اعتراف واداشته که تغییر را حس کردند؛ و البته بداخلاقانِ همیشه تاریخ هزاران برچسب ضددینی و بی‌بندوباری به ما زدند؛ بفرمایید تحویل بگیرید آنچه بر پایه غم و اندوه برای اصفهان ساخته‌اید! و فقط ادعا کردید ما با شادی و نشاط مردم مخالف نیستیم!

چه کسانی جلوی کنسرت‌هایِ موسیقی مجوز‌دار، تئاترهای پذیرفته شده، برنامه‌هایِ شادِ خیابانی و تحت نظر مدیرانِ شهری ایستادند و تهدید و تحدید کردند؟! مگر نه اینکه بسیاری از مدیرانِ فرهنگی و هنری و گردشگری شهرداری برای انجام یک رویداد معمولی نظیر پخش مسابقات تیم ملی فوتبال، احضار و بازجویی و مورد سوال قرار نگرفتند؟!

تحول فرهنگی، ایجاد شور و نشاط شهری و ساختنِ جامعه‌ای شاد با بنیادگرایی، فکرهایِ بسته و با پا پس کشیدن از خواسته‌هایِ به حقِ شهروندان تحقق نمی‌یابد.

اگر دیر به فکر بیفتید، پیامدهای زیان‌بار آن جبران ناپذیر خواهد شد. به قول استاد فرهیخته، جناب آقای دکتر ساسان: “با این دست فرمان نمی‌شود ادامه داد. با این دست فرمان، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی / کین ره که تو میروی به ترکستان است”.

 

سال دوم حضور در شورا | ۵ اسفند ۹۷ | صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری درباره وضعیت پارک وحش صفه و درخواست برای تبدیل آن به نقاهتگاه حیوانات:

اینجا اسمش پارک وحش است، هرچند با استاندارد پارک‌های وحش دنیا فاصله دارد، ولی تا حدی شرایط تبدیل شدن به یک پارک وحش کوچک برای حضور آزادانه حیوانات علف‌خوار را داشت. سال‌ها تلاش شد تا گوشت‌خواران از اینجا حذف شوند؛ ولی دوباره در حال بازگشتند. الان دوباره همان باغ وحش قدیمی، قفس‌های تنگ و کوچک و زندان حیوانات می‌شود. این رفتار با شعار شهر زیست‌پذیر سازگار نیست. شهر زیست‌پذیر تنها برای انسان‌ها اطلاق نمی‌شود. همه جانداران حق حیات آزادانه و مطابقِ زیست مورد نیازشان را دارند.

اینکه امروز برای تامین مالی این پارک وحش به مشکل برخوردید به خاطر همین تغییر رفتار است. هزینه نگهداری باغ وحش با حیوانات گوشت‌خوار به مراتب سنگین‌تر از پارک وحش با حیوانات علف‌خوار است.

کنش‌گران مدافع حقوق حیوانات خیلی تلاش کردند حیوان گوشت‌خوار از این مکان منتقل شوند و در همین راستا سال‌ها پیش شیرها را واگذار کردند. چرا الان این جانوارانِ بی‌گناه به این فضای زندان گونه برگشتند؟ قرار نبود دیگر گوشت‌خوار در این پارک به نمایش گذاشته شود. چه اصراری است به هر قیمتی بخواهیم برخی چیزها را به دست بیاریم. شرایط پارک وحش صفه علاوه بر تضییع حقوق حیوانات به هیچ وجه در شان اصفهان نیست. این وضعیت آبروریزی به دنبال دارد. پیشنهاد مشخص که مورد پذیرش همه حامیان و کنشگران این حوزه هم هست این‌که این‌جا به یک نقاهتگاه حیات وحش تبدیل شود. یعنی به جای اینکه اصرار داشته باشیم گونه‌های سالم را از جاهای دیگه بیاوریم که تعداد حیواتات زیاد گردد، به محلی نگهداری حیواناتی تبدیل شود که امکان بازگشت به طبیعت ندارند یا نیاز به درمان دارند.

اگر این‌گونه پیش برود، حتما می‌توان روی کمک‌های مردمی برای حیوانات هم حساب کرد و قطعاً در آن صورت خیلی‌ها به این مرکز کمک خواهند کرد و شاید حتی از بودجه شهرداری بی‌نیاز بشود.

مردم می‌توانند از این مرکز بازدید داشته باشند و روند درمان یا نگهداری حیوانات را مشاهده کنند. عملا شاید برای مردم تفاوت خاصی نداشته باشد. اما یک رویکرد متعهدانه، اخلاقی و محیط زیستی بر این مکان حاکم می‌شود که می‌تواند برای بقیه کشور الگو شود.

به طور خلاصه حرف ما این است که نگاه تجاری حذف شود؛ اینجا به نقاهتگاه با رویکرد درمانی، بازپروری و نگهداری حیواناتی که امکان بازگشت ندارند، تبدیل گردد. این‌گونه الگویی برای کشور خواهد شد و #زندان_حیوانات به بیمارستان حیوانات تبدیل شود.

 

سال دوم حضور در شورا | ۱۲ اسفند ۹۷ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری در اعتراض به حکم زندان علی معینی:

امروز، جای علی معینی در جایگاه مدیریتش خالی‌ست؛ جای امثال معینی زندان نیست!

 

سال دوم حضور در شورا | ۱۲ اسفند ۹۷ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره عدم توجه نهادهای اداری شهر و استان به وضعیت یک آتش‌نشان:

آقای رزم‌خواه، آتش‌نشان مصدوم حادثه پرخطر آتش‌سوزی در شهرک صنعتی جی است. در ملاقاتی که عصر پنجشنبه با ایشان داشتم، سوای از رنجش‌های اداری و بوروکراتیکی که اداراتی چون تامین اجتماعی، پزشکی قانونی، کارشناسی دادگستری و … برای فردی آسیب دیده در ناحیه نخاع و مهره‌های کمر و یکجانشین تحمیل کردند، دریافتم با گذشت بیش از هفتاد روز کماکان پرداخت حقوق و مزایای شغلی این آتش‌نشان شجاع و جوان برقرار نشده است.

این نمونه‌ای است از صدها رنجی که آتش‌نشانان این سرزمین متحمل می‌شوند و برخی فقط در لحظات احساسیِ حوادث، از این قهرمانانِ وطن یاد می‌کنند.

از شهردار و مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی درخواست دارم در آستانه چهارشنبه سوری و سال نو، رسیدگی جدی به وضعیت آتش‌نشانان به ویژه آقای رزم‌خواه را در دستور کار خویش قرار دهند.

 

سال دوم حضور در شورا | ۱۲ اسفند ۹۷ | صحن علنی شورا

تذکر مهدی مقدری درباره عدم اجرای برخی مقررات مصوب شورای شهر در شهرداری:

تذکر دیگرم خطاب به شهردار اصفهان درخصوص عدم اجرای مقررات شورای شهر و قوانین بالادستی است. سال گذشته در همین روزها مصوبه آینده‌نگرانه منع به کارگیری بازنشستگان عزیز در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری اصفهان با اتفاق آرا تصویب شد و کماکان شاهد عدم رعایت کامل این مصوبه هستیم!.

همچنین، ماده سوم طرح مصوب “الزام شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” تصریح دارد شهردار اصفهان باید بهمن ماه هر سال گزارشی از وضعیت #شفافیت و #مبارزه_با_فساد در مدیریت شهری به شهروندان و شورای اسلامی شهر اصفهان ارائه کند که در این دو سال عملاً این ماده قانونی انجام نشده است!.

از سوی دیگر، شهرداری اصفهان هیچ برخورد جدی و قانونی با تخریب کنندگان تابلوهای خیابان‌ها و معابر نامگذاری شده انجام نداده است و شماری تندرویِ قانون‌شکن اجازه اجرای قوانین شهری را نمی‌دهند و خسارات مادی به اموال شهر زده‌اند!.

این در حالی‌ست که شهردار محترم نیز در ارسال لوایح شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی به شورای شهر نیز بسیار کند عمل می‌کند و بسیاری از نامگذاری‌ها تا کنون مسکوت مانده است!.

تذکر پایانی به هیات رییسه شورا درباره عدم رعایت مصوبه شورا مبنی بر جابجایی تالار صحن علنی شورای اسلامی شهر به عمارت تاریخی باغ زرشک است؛ که قرار بود تا پایان سال جاری مراحل اجرایی آن پیگیری شود که تا امروز مغفول مانده است!.

سال دوم حضور در شورا | ۲۶ اسفند ۹۷ | صحن علنی شورا

نطق مهدی مقدری درباره وضعیت تئاتر:

در روزهای گذشته مرکز افکارسنجی ایران، ایسپا، اعلام داشت: نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه نشان از آن دارد که نزدیک ٨٩ درصد مردم ایران تا کنون به تئاتر نرفته‌اند. این‌که چنین فاجعه‌ای را از چه زاویه‌ای بنگیریم در تخصص من نیست، ولی نیک می‌دانم این آمار نتیجه فروپاشی مدیریتی در عرصه فرهنگ و هنر می‌باشد. به عنوان نماینده مردم اصفهان در شورای شهر باید عرض کنم که بخشی از این آمار پیامد سهل‌انگاری، تنگ‌نظری و بنیادگرایی، ناکارآمدی و بعضاً خیانت برخی مسوولان در قبال تئاتر بوده است. اینکه چنین هنر پایه‌ای به دلیل عدم تامین زیرساخت‌های لازم از جمله پلاتوها، سالن‌های نمایش و حمایت مادی و معنوی از گروه‌های خلاق تئاتر به چنین روزی در آمده، خیانت به نسل‌های آینده ایران است.

هر چند در این یک سال میزان مخاطبان تئاتر در اصفهان از حدود ۴۰هزار نفر در سال ٩۵ به بیش از ۱۵۰ هزار مخاطب در دوره پنجم مدیریت شهری افزایش یافت، اما زیرساخت‌های تئاتر اصفهان که خود صاحب سبک و مکتب در این هنر بوده، فاجعه‌آمیز می‌باشد. تازه‌ترین سالن استاندارد تئاتر به دوره اول شورای شهر اصلاح‌طلبان در اوایل دهه هشتاد برمی‌گردد.

به قول اُسکار اوستیس:

تئاتر مهم است، چون دموکراسی مهم است.

تئاتر شکلِ مطلقِ هنر از دموکراسی است.

فرهنگ باید به همه مردم تعلق داشته باشد و در تلاش برای انجام این رسالت، باید احساس وظیفه کرد.

از همکاران عزیزم در شورا و شهردار اصفهان انتظار دارم برای نجات تئاتر کشور و به ویژه اصفهان، به سهم خود بشتابند و کمیسیون فرهنگی را برای پیاده‌سازی پروژه‌ها و برنامه‌های مرتبط با تئاتر در سال ٩٨، حمایت صد در صدی کنند.

به امید بازگشت تئاتر ایران و اصفهان به روزهای باشکوه گذشته.

 

و اینک محرومیت و …

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا